Steun Mensenrechten

Stop maatschappelijk geweld

opstand in Iran november 2019

1500 martelaren in november 2019

Hevige overstromingen in Iran.De revolutionaire gardes doen niets.

Iran: Verstoring van Satelliet TV door Militaire en Politie Organisaties volgens een Parlementslid van het Regiem

Terwijl hij rapporten bevestigde over gezondheidskwesties ontstaan door het gebruik van storingsapparatuur, heeft een parlementslid van  het regiem uit Shiraz gezegd dat de stoorsignalen afkomstig zijn van militaire en politie organisaties in de stad.
In een interview op 27 Maart met het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap ILNA stelde Aliakbari dat het waar is wat de mensen in Shiraz  zeggen over storingssignalen en dat sommige binnenlandse TV en radio kanalen ook moeilijk te ontvangen zijn door het verstoren van satelliet  uitzendingen.
In antwoord op de bezorgdheid zoals naar voren gebracht door representanten van Shiraz, stelden officials van de publieke omroep dat het ontvangstprobleem van de binnenlandse kanalen wordt veroorzaakt door enkele structurele veranderingen in de TV en radio netwerken, een probleem dat tot volgende maand voortduurt, aldus Aliakbari.

Lees meer...

Het Fenomeen van de Graf-Slapers, een kwestie waarover rivaliserende facties binnen het regiem botsen.

Iran - december 2016 - Als vervolg op de publieke afkeer van de zogenaamde graf-slapers ramp en te midden van de door de staat gesponsorde enorme plundering en corruptie, maken rivaliserende groepen binnen het Iraanse regiem gebruik van de pijn en het lijden van de arme en dakloze mensen in hun eigen machtstrijd en roofzucht.
 In een aanval op de President van het regiem, Hassan Rouhani, waarschuwde de burgemeester van Teheran (van hetzelfde regiem) Mohammad Bagher  Ghalibaf voor de gevaren die het hele systeem bedreigen: “Dit model om het land te managen zal verborgen schades en problemen naar boven  brengen die zwaardere klappen aan ons systeem zullen toebrengen”, aldus Ghalibaf.

Lees meer...

Iran: Studenten Protesten in Meerdere Steden ter gelegenheid van de 'Dag van de Student'

Dinsdag, 06 December 2016 -Spreekkoren van Studenten: "De Student sterft, maar accepteert geen vernedering", "politieke gevangenen moeten vrij"
Ter gelegenheid van de Dag van de Student ( 6 December) hebben universiteitsstudenten in meerdere steden protestbijeenkomsten en demonstraties gehouden uit woede tegen het regiem van de mullahs.
In Tabriz, organiseerden de studenten een bijeenkomst tegenover de universiteit, ondanks de grootschalige aanwezigheid van de geheime dienst en agenten in uniform van het regiem. Zij riepen leuzen als: "Onze laatste boodschap aan het incompetente regiem: de vrijheidslievende natie komt in opstand!"

Lees meer...

VN neemt 63ste resolutie aan waarin de mensenrechten schendingen in Iran worden veroordeeld.

16 November 2016 -  Het Derde Comité van de Algemene Vergadering van de VN heeft op Dinsdag 15 November 2016 met 85 vóórstemmen een resolutie over
de mensenrechten schendingen in Iran aangenomen.
De resolutie meldt “ernstige bezorgdheid over de alarmerend hoge aantallen opleggingen en uitvoeringen van de doodstraf door  het (Iraanse regiem)…waaronder executies voor minder ernstige misdaden, op basis van afgedwongen bekentenissen of van minderjarigen en personen die ten tijde van hun vergrijp nog minderjarig waren….”
De resolutie riep het Iraanse regiem ook op "openbare executies bij wet en in praktijk af te schaffen," en eiste van het regiem "bij wet en in praktijk te waarborgen dat niemand wordt gemarteld of een andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf zal ondergaan, waaronder seksueel geweld en bestraffingen in geen verhouding tot het begane vergrijp…”

Lees meer...

Amnesty International Begint Urgente Actie Campagne met een Oproep aan de Iraanse Autoriteiten om Maryam Akbari Monfared Onmiddellijk en Onvoorwaardelijk Vrij te Laten

“De Iraanse autoriteiten moeten Maryam Akbari Monfared onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij laten en haar direct en regulier toegang tot medische  zorg verlenen die zij buiten de gevangenis nodig heeft. Ook moeten zij haar beschermen tegen marteling en andere mishandeling waar het onthouden van medische zorg toe kan leiden. Amnesty dringt er eveneens bij de Iraanse autoriteiten op aan het kwellen en vervolgen van families van de slachtoffers van de massa executies van 1988 te stoppen. De autoriteiten dienen hun rechten te respecteren aangaande waarheid, gerechtigheid en genoegdoening, hierbij inbegrepen een diepgaand, effectief en onafhankelijk onderzoek en het voor het gerecht brengen van de verantwoordelijken met een fair proces zonder dat dit tot de dood straf leidt”. Aldus Amnesty International afgelopen donderdag.

Lees meer...

Twee minderjarigen in het geheim geëxecuteerd