Naam ANBI :  Stichting steun mensenrechten, Stop maatschappelijke geweld 
KVK: 34309629

KVK: 34309629
Rsin/Fiscaal nummer: 819811403

Post adres: Postbus 13482, 2501EL Den Haag
Bezoekadres: Lange kleiweg 54 Rijswijk
Telefoon: 0703470136
E-mail: steun.mensen.rechten@gmail.com
Website: www.steunmensenrechten.nl

Bankgegevens:
Incassant ID: NL94ZZZ343096290000
Rabobank: NL68RABO0139241264
ING Bank: NL61INGB0005827555

De bestuur instelling:
Onze bestuurssamenstelling is een voorzitter, secretaresse en. penningmeester.
Adressen zijn bij de stichting bekend.
Bestuursleden hebben gezamenlijke bevoegdheid.
Als Publicatie van de namen van bestuurders voor hen en of familieleden van hun veiligheidsrisico vormt, kan ontheffing worden verleent door de belastingsdienst.
Daarvoor heeft belastingdienst een ontheffing aan de stichting verleend.

Het beleidsplan:
Afgelopen jaar heeft het bestuur elk kwartaal vergadering gehouden op haar kantoor in Den Haag,
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van stichting.
Na afloop van boekjaar 2016 is de balans vastgesteld en zijn besluiten genomen naar aanleiding van de uitgaven en inkomsten.
Onze bestuursleden zijn in verschillende periodes door oproep door de secretaris bijeen gekomen om te beslissen over te voeren acties naar aanleiding van gebeurtenissen in Iran.

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden, Zij hebben wel recht op vergoeding van de door de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling:
De Stichting heeft als doel: Het bevorderen van (inter) nationale hulp en samenwerking voor het realiseren van de Conventie van Mensenrechten van de Verenigde Naties” in Iran.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door hulpverlening aan de slachtoffers van diverse maatschappelijke misstanden in de samenleving van Iran. Alsmede de bekendmaking van deze schendingen van de mensenrechten door middel van het voorbereiden en organiseren van demonstraties, bijeenkomsten, conferenties, seminars en symposia. En ook met behulp van het publiceren, drukken en verspreiden van boeken, tijdschriften, bulletins en brochures. Tenslotte streven wij na samenwerking met andere (inter) nationale organisaties, die eenzelfde doel beogen
Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het Jaarverslag 2017: Stichting Steun Mensenrechten.

Voorwoord
De mensenrechten schendingen in Iran.
De oprichting van  onze vereniging is gebaseerd op aandacht voor de rechten van de mens in Iran. Deze rechten worden op grove wijze geschonden door repressie, bruut geweld en executie van intellectuelen  en mensenrechten activisten.
In 2017 ging het moellah regime door met het schenden van de mensenrechten. Daarom is het onze plicht om ons maximaal in te zetten voor het onthullen van de misdaden van het Iraans fascistisch religieus regime door het voeren van zo groot en uitgebreid mogelijke campagnes in Nederland.

Willekeurige executies; steun aan de hongerstaking van politieke gevangenen en mensenrechten activisten

Het regime in Teheran heeft in 2017, op veelal heimelijke wijze, veel oppositieleden en activisten geëxecuteerd. 2/3 van deze executies heeft plaatsgevonden op valse beschuldigingen vanuit het ministerie van veiligheid met als doel angst te zaaien in de maatschappij. Veel mensenrechten activisten werd het recht op een advocaat en een eerlijke proces ontzegd. Families van politieke gevangenen werden ook bedreigd via zware repressie en huisarrest.
Dit maakt dat we ons meer dan ooit verplicht voelen de stem van deze families, van de ter dood veroordeelden en van de helden die in de afschuwelijke gevangenissen van het regime in hongerstaking zijn, overal te verspreiden.

Inquisitie
Het middeleeuwse regime in Iran zet de religieuze minderheden en dissidenten onder druk, sluit studenten uit van hun studie, verbant activisten, sluit hun werkplekken, zet ze uit hun beroep en arresteert ze zonder hen het recht van een advocaat toe te kennen. De onderdrukking van de leden van andere godsdienstige groeperingen neemt steeds verder toe. We voelen ons verplicht deze misdaden voortdurend naar buiten brengen. We willen aandacht vragen, teneinde het leven van onschuldige gevangenen te redden, die alleen vanwege hun overtuiging vastzitten.

Armoede – Economische crisis
Er heerst een ongekende economische crisis onder de middenklasse in Iran die hen de armoede in drijft. In Iran zijn nu 20 miljoen mensen analfabeet, terwijl volgens de officiële Iraanse media, het regime van de moellahs alleen al in 2017 een bedrag van 27 biljoen dollar aan terrorisme, ondersteuning van Hezbollah en oorlogsvoering in Syrië en Jemen heeft uitgegeven.

Kinderarbeid
In Teheran leven ongeveer 10.000 analfabete kinderen die vanaf hun vijfde levensjaar zeer zware arbeid verrichten en velen van hen eten slechts een keer per dag. Het aantal mannen en vrouwen die moeten bedelen, of hun lichaamsorganen, hun baby’s of kinderen moeten verkopen, is zorgwekkend en dit toont het wanbeleid van het theocratische bewind in de afgelopen 39 jaar aan.

90% van de stedelingen leeft op of onder de armoedegrens. Nadat de theocratische dictator aan de macht kwam, ontstond een nieuwe klasse in Iran die bestaat uit de autoriteiten en hun verwanten van het moellah regime en van het repressieorgaan IRGC. Zij worden bevoorrecht in met name het onderwijs en de handel. Deze huidige klassenverdeling en de economische, culturele en sociale instorting vormen belangrijke parameters voor de ineenstorting van de Iraanse maatschappij.

Droogte en vernietiging van de economische infrastructuur
Het klimaatprobleem, het gebrek aan watervoorzieningen en het verloren gaan van de waterreservoirs achter de dammen in Iran, zijn andere rampzalige gevolgen van het wanbeleid van het moellah regime. Deze ramp treft vooral de boeren van Iran, waardoor zij hun landbouwproductie, hun bezittingen en uiteindelijk hun toekomst verliezen.

De situatie van allen die werken, inclusief het personeel van scholen en universiteiten en de gehele ambtenarij, duidt op een grote crisis die ieder moment tot uitbarsting kan komen. Sommige ambtenaren hebben al maanden geen salaris ontvangen.

Naast deze toenemende crises, is de vlucht van intellectuelen naar het buitenland een andere belangrijke kwestie. Per jaar verlaten circa 20.000 Iraanse  hoger opgeleiden het land vanwege de grote repressie en het gebrek aan elke vorm van vrijheid.

De repressiemachine van de moellahs spaart ook de Iraanse wetenschappers niet die vanuit het buitenland voor symposia naar Iran willen afreizen. Vorig jaar waren we getuige van de arrestatie van Iraanse intellectuelen op basis van valse en ongegronde beschuldigingen, opgevoerd door het Ministerie van Inlichtingen of andere veiligheidsorganen. Tegen een van deze wetenschappers is een doodvonnis uitgesproken. De ex-onderminister van milieu, die een Iraanse onderzoeker en ex-docent van het Imperial College in Engeland was en recentelijk Iran is ontvlucht, zei in een interview met de BBC dat hij direct na aankomst en bij het begin van zijn werk in Iran, 24 uur per dag op zijn werk en privé werd afgeluisterd en in de gaten gehouden. Omdat hij niet bij het regime hoorde, werden hij en zijn familie anders dan anderen behandeld en daarom was hij niet in staat zijn vaderland te dienen.

Uitzichtloze situatie slachtoffers aardbeving
In 2017 zijn de westelijke provincies van Iran een aantal keren getroffen door aardbevingen. De onverschillige Iraanse machthebbers hebben geen gepaste maatregelen getroffen en basisvoorzieningen ingericht om slachtoffers te helpen. Dit alles te samen veroorzaakte nog een andere catastrofe. Aangeboden internationale humanitaire hulp uit de hele wereld voor de directe slachtoffers is door het Iraanse regime afgewezen. Hierdoor hebben we nog harder campagne gevoerd om onze landgenoten in Iran te mobiliseren slachtoffers te gaan helpen.

Onze hoofddoelen in 2017
In 2017 stonden voor ons de volgende programma’s centraal:
-Op feiten gerichte bewustwordingscampagne tegen het regime van Iran.
-Campagne tegen het repressiebeleid jegens mensen die naar vrijheid streven.
-Campagne tegen de politieke massamoorden van 1988.
-Campagne tegen de staatsterrorisme.
-Opkomen voor de rechten van vrouwen en kinderen.
-Opkomen voor de religieuze minderheden.
-Opkomen voor de rechten van politieke gevangenen en godsdienst gevangenen en hun familie.
-Allerlei sociale campagnes, o.a. handtekeningen voor petities verzamelen met het doel internationaal druk uit te oefenen op het Iraanse regime om te stoppen met al dan niet willekeurige executies.
-Het verzoek aan de VN afgezant om naar Iran af te reizen voor bezoeken aan Iraanse gevangenissen.
Wij zetten ons ten volle in voor vrijlating van vakbondsleiders en leerkrachten, politieke gevangenen, advocaten, studenten en religieuze minderheden die      gediscrimineerd worden. Wij vragen de internationale gemeenschap een front te vormen ten einde het regime in Teheran te isoleren omwille van rechtvaardigheid en mensenrechten.

Activiteiten in 2017
In 2017 hebben we 120 verschillende acties voor het gebouw van de tweede kamer (al dan niet met vergunning van de gemeente) en voor de Iraanse ambassade gehouden, waaraan de Iraanse gemeenschap in ballingschap die tegen het regime is, heeft deelgenomen. Met deze acties wilden we de schending van de rechten van de mens in Iran onder de aandacht van burgers en politici brengen.
We hebben met de gemeentevergunning voor straat en huis aan huis collectes geld ingezameld en 320 bewustwordingsacties en handtekeningenacties gehouden. Deze acties zijn in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Gouda, Hilversum, Delft, Zoetermeer, Putten, Leeuwarden, Nijmegen en Wassenaar gehouden. We zijn dankbaar voor de hartelijke medewerking van de gemeenten. Vrijwilligers uit het hele land, van Maastricht tot Groningen, hebben aan deze acties meegedaan. De reactie van de burgers op de vrijwilligers was positief en stimulerend. Vrijwilligers in Arnhem en Haarlem hebben circa 11.000 brochures en folders over de mensenrechten kwestie onder de burgers verspreid.
We hebben wekelijkse “Infoboekbalies” georganiseerd voor het gebouw van de tweede kamer. Infoboekbalie  deelt o.a. folders uit over de mensenrechten kwestie. Met deze actie probeerden we aandacht te krijgen van parlementariërs, media en de burgers.  Daarnaast hebben we in 2017 32 druk bezochte openbare tentoonstellingen in Den Haag en Amsterdam georganiseerd, waarbij de schending van de rechten van de mens in Iran aan de kaak werd gesteld.
Er is ook een grote demonstratie georganiseerd met als thema “Nee tegen repressie en solidariteit met de politieke gevangenen in Iran”. De demonstratie vond plaats op 28 januari voor het parlement. Veel vluchtelingen die in de afgelopen jaren Iran waren ontvlucht, hebben deelgenomen aan de demonstratie. Er waren ook 3 moeders van martelaren, kinderen van spoorloze politieke activisten en families van mensenrechten activisten, alsmede veel jonge mensen vanuit de Iraanse gemeenschap woonachtig in Nederland en veel studenten die de demonstratie met belangstelling volgden. Na afloop van demonstratie hebben we een petitie over de schending van de rechten van de mens in Iran voorgelezen en een kopie daarvan met veel handtekeningen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken overhandigd.
Een andere taak van onze organisatie is de opvang en begeleiding van Iraanse vluchtelingen die recentelijk Iran zijn ontvlucht en psychische problemen hebben. Deze activiteiten bestaan uit het organiseren van cursussen en aandacht besteden aan individuele problemen. Velen van hen beschikken over informatie over de ontwikkelingen in Iran, waaronder de explosieve maatschappelijke situatie. Ook zijn we, samen met Iraanse vluchtelingen, een documentaire aan het maken over de repressie en de situatie waarin de Iraanse jongeren verkeren. Iraanse vluchtelingen helpen ons ook bij het blootleggen van de misdaden van het regime en participeren bij de  “infoboekbalies” en  de openbare tentoonstellingen.

Campagnes tegen de executies
Op 6 december heeft onze organisatie samen met Iraanse ballingen en de Vereniging Iraanse Afgestudeerden deelgenomen aan een vergadering van het EU parlement in Brussel. De vergadering was georganiseerd door een aantal EU parlementariërs en handelde over de veroordeling van de executies en de oproep tot een internationale boycot tegen het regime van Iran.
In verband met het 70 jarig bestaan van het verdrag over de universele mensenrechten, heeft onze vereniging op 11 december 2017 aan een grote demonstratie in Parijs deelgenomen. We zijn hiervoor door een van de sponsoren van deze manifestatie uitgenodigd en hebben samen met Iraanse ballingen op het Anvalid plein in Parijs in een 5 uur durende demonstratie sneeuw en kou getrotseerd om de stem van het Iraanse volk tegen de dictator luid en krachtig te laten horen. Veel Iraanse en Franse persoonlijkheden en activisten hebben een toespraak gehouden en aan het eind werd ten behoeve van de internationale persbureaus een verklaring uitgegeven over het doel van de demonstratie.
Naar aanleiding van de voortdurende schendingen van de mensenrechten heeft onze organisatie in 2017 circa 720 brieven van verwanten van martelaren en slachtoffers van politieke moorden naar internationale instanties gestuurd. In deze brieven staat veel gedetailleerde informatie over de moordpraktijken, folteringen en buitenrechtelijke executies die door getuigen van deze misdaden en familieleden is bijeengebracht.
Onze organisatie probeert ook de namen van de martelaren en slachtoffers van de politieke moorden te verzamelen. Ons doel is het Iraanse regime voor het Internationale Hof in Den Haag te krijgen. Dit is alleen mogelijk met de uitgebreide informatie van de families van de slachtoffers.

Onthullingen en herdenking van slachtoffers van de massamoord van 1988
Onze organisatie moedigt de verwanten van slachtoffers van de massamoord van 1988 aan om hun mond open te doen en de misdaden van het regime naar buiten te brengen. Wij richten de aandacht van de VN Commissaris voor de rechten van de mens op de kwestie van de mensenrechten in Iran aan de hand van duizenden rapporten en documenten. Het regime van de moellahs moet voor deze misdaden berecht worden en van het internationale toneel gestoten worden.
Onze vereniging is op zoek naar harde bewijzen omtrent vernietiging van massagraven waar de slachtoffers van de genocide in 1988 zijn begraven. We vragen aandacht van de media en de internationale gemeenschap voor deze kwestie en willen dat de moellahs gestopt worden bij de vernietiging van de graven van de martelaren in Iran.

Demonstratie voor het Internationaal Hof in Den Haag
Op 2 september 2017 hebben wij deelgenomen aan een grote demonstratie voor het Vredespaleis. Bij de demonstratie werden portretten van de slachtoffers van de massamoord van 1988 getoond. Veel politici, religieuze en mensenrechten activisten, Iraniërs in ballingschap en vertegenwoordigers van de Iraanse gemeenschap in Nederland en Nederlandse sympathisanten hebben deelgenomen aan de demonstratie. De demonstranten eisten de oprichting van een onderzoekcomité om te komen tot berechting van de misdadigers en veroorzakers van deze politieke massamoord.
Tijdens de demonstratie hebben vertegenwoordigers van mensenrechten organisaties toespraken gehouden waarin werd benadrukt dat de misdadigers van 1988 berecht moeten worden  en het regime voor deze misdaden bestraft moet worden. De nabestaanden van de massamoord hebben de biografie van een aantal slachtoffers voorgelezen, onder anderen:
Farah. E:
“Ik ben Farah. Ik ben naar mijn tante vernoemd die op 25 jarige leeftijd samen met 5 andere partijgenoten door de moellahs is geëxecuteerd. Ik zeg tegen de folteraars dat ik de stem ben van Farah en vele andere Farah’s. Ik volg heel trots haar weg naar vrijheid en democratie; ik zal ze vergeten noch vergeven, totdat alle misdadigers van de massamoord van 1988 berecht zijn.”

Fereshteh. M, namens de Iraanse gemeenschap:
“Alle folteraars en misdadigers van de staat Iran moeten weten (wijzend naar de portretten van slachtoffers) dat op de weg naar vrijheid geen terugkeer mogelijk is en dat die tot de val van het misdadige regime van het Geestelijk Leiderschap zal leiden.”
Majid. A,  broer van een martelaar:
“Mehdi Azim Zadeh was mijn broer. Hij was 23 jaar toen hij gearresteerd werd. In augustus 1988 werd hij samen met honderden andere vrijheidsstrijders aan de galg opgehangen en heeft zo zijn bloed voor de vrijheid en de bevrijding van zijn geliefde volk en vaderland gegeven.”
Homa. R, zus van een martelaar:
“Kamaloddin Mansouri was mijn broer. In april 1982 werd hij tijdens een inval van agenten in ons huis gearresteerd en na 6 jaar gevangenis en folteringen zei hij in de zomer van 1988 op 28 jarige leeftijd Nee tegen de moellahs en werd ongebroken aan de galg opgehangen.”
Saied. N, broer van een martelaar:
“Hossein Nejati was mijn broer. Hij is slechts 23 jaar geworden. Dappere Hossein moest op een avond in de zomer van 1988 tegenover de doodscommissie van Khomeini een keuze maken tussen het leven en de dood en hij heeft de eeuwigheid en het martelaarschap verkozen en werd net als duizenden andere lotgenoten opgehangen.”
Onze vereniging heeft op 28 november deelgenomen aan een conferentie in Parijs in verband met de aardbeving in Kermanshah, Iran, teneinde solidariteit te tonen met de slachtoffers van de aardbeving. Bij deze bijeenkomst werden  films en documentaires getoond over de afschuwelijke toestand van de slachtoffers in het gebied. Er was ook een grote, druk bezochte, tentoonstelling te zien over de politieke massamoord van 1988. Iraniërs in ballingschap en moeders van martelaren hebben samen met de leden van de vereniging aan deze bijeenkomst deelgenomen en ze hebben aangegeven dat het tijd is om de misdadigers van de massamoord te berechten.
Internationale Vrouwendag
Onze organisatie heeft in de Mr. P. Droogleene Zaal in Den Haag de internationale Vrouwendag georganiseerd. Hieraan hebben de Iraanse gemeenschap in ballingschap, Nederlandse sympathisanten en een van de loco burgemeesters van Den Haag deelgenomen. Circa 500 mensen hebben het programma bijgewoond. Het programma begon met een film over de geschiedenis van Vrouwendag en vervolgens hield de vertegenwoordiger van de Vereniging Iraanse Vrouwen in Nederland een toespraak. Zij heeft de positie van de vrouw in Iran en de onmenselijke houding van het regime, zoals blijkt uit  kleding voorschriften, verplichte hoofddoek, geen recht op reizen en echtscheiding, uiteengezet en vergeleek de positie van de Iraanse vrouw met die in de ontwikkelde landen in Europa zoals Nederland. Zij eerde de vrouwen die wegens hun politieke activiteiten in Iran vast zitten en benadrukte dat de vereniging alles zal doen om Iraanse vrouwen te ondersteunen in hun strijd voor vrijheid en gelijkheid.
Mevrouw Nasima heeft tijdens dit programma voor ondersteuning van Iraanse vrouwen mooie liederen gezongen. Ze vertelde verder in een korte toespraak dat zij de Vrouwendag waardeert en Iraanse vrouwen in hun strijd steunt. Vrouwen van verschillende Iraanse etniciteit, waaronder Azerische, Koerdische, Balochi en Lor vrouwen, hebben als aandenken aan de Iraanse vrouw een lokale dans uitgevoerd. Aan dit programma hebben ook zusterverenigingen uit Afghanistan, Irak en Azerbeidzjan deelgenomen en elke nationaliteit heeft een korte boodschap aan de  Iraanse vrouwen uitgesproken. Van het programma is ook een film opgenomen.
Iraanse Nieuwjaarsviering Nourouz in Rijswijk
Onze vereniging was dit jaar de gastorganisatie voor de viering van Nourouz. De zusterverenigingen van het Midden-Oosten in Nederland, o.a. uit Afghanistan, Irak, Azerbeidzjan en Turkije waren uitgenodigd om samen de jaarwisseling van Nourouz te vieren, als teken van broederschap en het begin van de lente.
Nourouz werd op 30 maart in de zaal Ivent Plaza te Rijswijk gehouden. Bij de viering waren Iraniërs in ballingschap, Iraanse studenten, families van martelaren, vrienden en mensenrechtenactivisten aanwezig. In het programma werd de Nourouz  verwelkomd met Iraanse muziek en werd ingegaan op de geschiedenis van oude Nourouz en de verspreiding daarvan in de Perzisch talige landen in de regio. Het Nourouz feest heeft veel indruk gemaakt op alle gasten.
Aan het feest hebben vooral veel Iraanse asielzoekers meegedaan. Er werden lokale dansen uitgevoerd en Nourouz tradities herdacht om zo de oude en mooie tradities levend te houden en aan de nieuwe generaties door te geven.
De versiering van de Nourouz tafel met 7 symbolen die met de letter S beginnen was de taak van de Iraanse Jongeren Organisatie. Toneelspel en het uitvoeren van andere Nourouz tradities was de taak van de Vereniging van Kunstenaars. Van het Nourouz feest is ook een film gemaakt.

Tot slot willen we de betrokken ambtenaren van de gemeenten Den Haag en Amsterdam bedanken voor hun solidariteit met en tolerantie voor onze noodzakelijke en vaak spoedeisende acties.
We zijn iedere sympathisant van onze organisatie dankbaar. Ze hebben de meeste en beste ondersteuning aan ons verleend, met name mevrouw Bil.  We zijn trots op de morele en materiële hulp van jullie allemaal.
En we bedanken alle vrijwilligers die in heel 2017 tijd hebben vrijgemaakt om ons in alle openbare campagnes te helpen. We hopen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten, er verandering komt in Iran, de executies stoppen, er een einde komt aan folteringen, leed en het zaaien van dood en verderf, zodat liefde, vrijheid en de glimlach herboren worden in Iran.

Financiële verantwoording
Financieel beheer is een van de randvoorwaarden voor stichting steun mensenrechten stop maatschappelijk geweld in 2017 geweest. Uitgangspunten voor het financieel beheer zijn transparantie, verantwoording en verantwoordelijkheid en zorg voor continuïteit. Het financieel beleid van de stichting steun mensenrechten stop maatschappelijke geweld bestaat uit vrijwillige giften en hulp van mensen.
Stichting Steun mensenrechten

Balans per 31 december 2016

31-dec-17 31-dec-16
Materiale vaste Activa 1200 3000
vorderingen 0.00 0
Liquide middelen 7.949,48 3.325,89
Totaal 9.149,48 6.325,89
Passiva
Eigen vermogen 2.199,48 -15.424,11
Kortlopende schulden 6.950,00 21.750,00
9.149,48 6.325,89
Resultaatrekening over: 2017 2016
Ontvangsten
Ontvangen Giften Donaties en interesse 121.660,89 109.424,15
Overige baten 0.00 0.00
Totaal  121.660,89 109.424,15
Lasten
Internationale bijeenkomsten 24.455,65 24.085,00
Nationale bijeenkomsten 26.490,00 25.468,10
Demonstraties en Acties 14.160,00 13.281,32
Mediavoorlichtinge mailing 6.700,00 5.000,21
Totaal besteed aan doelstelling 71.805,65 67.834,63
Kosten eigen werving 8.415,45 11.430,32
Overige uitgaven 0.00 0
Totaal besteed aan fondswerving 8.415,45 11.430,32
Kosten beheer en administratie
Huisvestingskosten 14.460,26 15.690,52
Afchrijvingen 3.000,00 850
Beheerkosten 1.078,24 2.522,93
Vervoerkosten vrijwilligers 4.085,72 1.895,80
Fianaciele baten en lasten 1.191,98 675,15
23.816,20 21.634,40
Bijzondere baten en lasten 0  0,00
Resultaat Stichtingsjaar 17.623,59 8.524,80