Voorwoord

We begonnen 2021 met het Corona-virus, wat de nieuwjaarsvieringen in januari overschaduwde. Het dodental als gevolg van de Corona pandemie was wereldwijd sterk gestegen. In Iran voerde de regering een beleid om tot groepsimmuniteit van de samenleving te komen en kondigde een verbod af op de import van vaccins uit Europese landen.

De Iraanse regering wilde enerzijds arbeiders, ambtenaren en andere sectoren van de samenleving niet zodanig betalen dat zij in hun levensonderhoud konden voorzien en was anderzijds bang voor volksopstanden. Door quarantainewetten niet te handhaven, veroorzaakte Khamenei zelf een bloedbad in de samenleving, doordat het coronavirus vrijelijk zijn gang kon gaan. Volgens de statistieken liep het aantal coronaslachtoffers in Iran onder het bewind van het geestelijk regime op tot meer dan een half miljoen mensen.

corona - Iran

Iran 2021 in vogelvlucht

Er zijn veel redenen voor de droogte en het watertekort in Iran, maar een van de belangrijkste is volgens deskundigen de aanleg van veel onnodige dammen, veelal uitgevoerd door de Revolutionaire Garde, zonder de nodige expertise en alleen om veel geld te verdienen. Daarom is deze milieuramp in Iran grotendeels veroorzaakt door de Khatam al-Anbiya tak van de IRGC. Deze instantie van de IRGC heeft bijna alle infrastructurele en grootschalige economische projecten in  beheer, waarbij financieel profijt voorop staat.

Zo werden er veel ongecontroleerde dammen door de IRGC gebouwd in de langste rivier van Iran, de Karun in de provincie Khuzestan. Deze dammen hebben voor veel problemen gezorgd voor de mensen die van dit rivierwater afhankelijk zijn.

Het opdrogen van de Karun en de infiltratie van zout water in het land veroorzaakten niet alleen de vernietiging van bestaande vegetatie, maar de bewoners van de zuidelijke provincies kregen ook te maken met problemen in de drinkwatervoorziening. Het heeft de landbouw onmogelijk gemaakt en onherstelbare economische verliezen veroorzaakt.

Om deze redenen organiseerden de mensen van Khuzestan op 15 juli 2021 demonstraties en gingen de straat op. Het regime reageerde op de opstand van deze dorstige mensen door met scherp te schieten. Bij de protesten kwamen veertien jongeren in verschillende steden in de provincie Khuzestan om het leven, een aantal raakte gewond en velen werden gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd.

khuzestan protest-water

De protesten, die bijna twee weken duurden, werden gesteund en gevolgd door de mensen van andere provincies, waaronder Teheran, Kermanshah, Isfahan, Bushehr, Lorestan, Koerdistan, Oost-Azerbeidzjan en Alborz.

De Zayandehrud rivier is, met een lengte van meer dan 400 km in de provincie Isfahan, een van de meest waterrijke rivieren op het centrale plateau van Iran en sinds de oudheid een symbool van leven voor de mensen van Isfahan. Deze rivier is opgedroogd door hetzelfde verkeerde en roofzuchtige beleid van de regering en de beleidsuitvoerders. Boeren die genoeg hadden van de vele anti-milieumaatregelen van de autoriteiten, verzamelden zich op 8 november 2021 op de droge bedding van de Zayandehrud-rivier en scandeerden leuzen als protest tegen het stopzetten van hun waterrechten.

Isfahan protest - water

De mensen van Isfahan schoten de boeren te hulp en er vonden grote demonstraties plaats in hetzelfde gebied. De regering reageerde, zoals gewoonlijk, door met scherp te schieten op de boeren en mensen die hen steunden.

De onderdrukkende macht gebruikte traangas en jachtgeweren om demonstranten te verspreiden. Veel deelnemers en boeren werden geraakt door jachtgeweren en sommigen verloren hun gezichtsvermogen.

Isfahan water protest

In het afgelopen jaar zijn de mullahs wereldleider gebleven in het aantal executies.

Volgens gepubliceerde statistieken door Javid Rahman, de speciale VN mensenrechten rapporteur voor Iran, zijn in 2021 ten minste 280 mensen in Iran opgehangen. Mensenrechtenorganisaties hebben verklaard dat 88% van de executies niet door het regime wordt gemeld.

In het jaarverslag van Rahman staat dat ten minste drie van de geëxecuteerden kinderen waren. Er staat ook dat hij bezorgd is over het aantal executies dat in detentie en onder onduidelijke omstandigheden plaatsgevonden heeft.

“De meeste vrouwen in Iran worden geëxecuteerd op beschuldiging van moord met voorbedachte rade, terwijl zij zichzelf wilden verdedigen tegen verkrachting of huiselijk geweld”, zegt Julia Bourbon Fernandez, woordvoerder van “All Together Against the Death Penalty” in een interview met AFP. “Deze vrouwen pleegden moord in de context van ongelijke gender en juridische omstandigheden”, voegde zij eraan toe.

women in Iran

Onder de regering van de mullahs zijn vrouwen tweederangs burgers geworden. De onderdrukkende, patriarchale en vrouwen hatende regering vaardigt wetten uit waardoor vaders, echtgenoten en broers gemakkelijk de vrouwen en meisjes van ons land kunnen doden. Zij weten dat ze gesteund en beschermd worden door de anti-vrouwen, anti-humanitaire en reactionaire wetten van de mullahs. Zij hebben geen angst voor straf. In dit verband zijn in de loop van 2021 ten minste 24 eerwraakmoorden op vrouwen door hun eerstegraads familieleden gemeld.

Genderdiscriminatie is systematisch en legaal in het huidige Iran. Volgens de anti-vrouwenwetten in Iran heeft de rechterlijke macht de getuigenis van twee vrouwen in een rechtbank gelijkgesteld aan de getuigenis van één man. Ook het bloedgeld van een vrouw, in geval van moord, is gelijkgesteld aan de helft van het bloedgeld van een man.

“Onder de heerschappij van de mullahs leven meer dan tien miljoen gezinnen onder de armoedegrens, terwijl het land veel natuurlijke hulpbronnen, mijnen, olie en gas heeft” (Mehdi Asgari, Volksvertegenwoordiger uit Karaj, een centrale stad in Iran, zondag 10 december 2021).

labor children

Kinderen die in arme gezinnen worden geboren, komen, als ze deze kans al krijgen en niet verkocht worden vanwege de armoede van hun ouders, op vijf- of zesjarige leeftijd op gevaarlijke straten terecht om een ​​deel van de gezinsuitgaven te dekken. Deze kinderen gaan op straat een bitter lot tegemoet. Ze krijgen geen onderwijs en worden elke dag bedreigd, beledigd en vernederd.

Sommigen van hen verzamelen afval in de stad. Anderen werken als “kulbar”, wat voor kinderen een erg zware fysieke activiteit is. Kulbars zijn mensen die zware lasten op hun rug dragen om zo in hun  levensonderhoud te voorzien.

street children

In 2021 werden ten minste 219 Koerdische kulbars gedood of gewond, van wie ten minste vier kinderen onder de 18 jaar.

2021 was een jaar van wijdverbreide schendingen van de rechten van etnische en religieuze minderheden in Iran. De voortdurende onderdrukking van deze minderheden maakt deel uit van de vooraf afgesproken agenda van alle regeringen die tot dusver in Iran zijn aangetreden.

In het rapport van Javid Rahman staat dat de executie van minderheden in Iran in de loop van 2021 is toegenomen en dat ten minste 50 Koerden en 40 Baluchis door de middeleeuwse mullahs zijn geëxecuteerd.

Volgens het Centrum voor Democratie en Mensenrechten van Koerdistan zijn meer dan 500 mensen gearresteerd, ondervraagd en naar de gevangenis gestuurd op grond van politieke beschuldigingen.

In de loop van het afgelopen jaar is de druk op christelijke bekeerlingen in Iran enorm toegenomen. Voor de agenten van het Iraanse regime is het gebruikelijk geworden als overheidsfunctionarissen de huizen van christelijke bekeerlingen binnen te vallen en alles wat met het christendom te maken heeft in beslag te nemen. De bekeerlingen worden vervolgd, het drukken en verspreiden van de christelijke bijbel in het Perzisch is verboden en hun kerkdiensten worden verhinderd.

Het dictatoriale regime van de mullahs heeft vanaf het allereerste begin van zijn heerschappij intellectuelen, dichters en schrijvers streng gecensureerd en onderdrukt om de verspreiding van echt nieuws en onthullingen over onderdrukking door het regime te voorkomen.

In 2021 zagen we ook de intensivering van politieke verstikking en censuur. Het verstoren van radiozenders en internet, het beperken van de toegang tot internet, het veroordelen van gevangengenomen schrijvers en intellectuelen uit de Iraanse samenleving en hun eliminatie door gevangenisstraf, zijn slechts enkele van de vele pogingen van de regering om de verspreiding van echt nieuws te blokkeren en critici en dissidenten het zwijgen op te leggen.

Veel schrijvers zitten nu onder zeer moeilijke omstandigheden in de gevangenis. In veel gevallen kregen de gevangenen geen toestemming om medicijnen te ontvangen via hun familieleden.

In een tijd van groeiende protesten en demonstraties door het Iraanse volk en opkomende legitieme vakbondseisen, besloot de Opperste Leider van het Iraanse regime, die niet wilde voldoen aan de politieke, economische en sociale eisen van de samenleving, Ebrahim Raisi als de achtste president van de regering te benoemen. Ebrahim Raisi was een van de leden van de “Commissie des Doods” ten tijde van de massamoord in 1988 op politieke gevangenen. Met deze benoeming poogde de opperste leider het volk verder te onderdrukken.

Raisi

Ebrahim Raisi heeft altijd hoge posities in de rechterlijke macht bekleed. In zijn laatste functie was hij hoofd van de rechterlijke macht van het land. Hij was eerder veel bekritiseerd door mensenrechten activisten en mensenrechten organisaties wegens zijn veroordelingen en executies. Hij werd door Khamenei tot president van het land aangesteld, louter om mensen te intimideren en de vastberadenheid van de regering voor verdere onderdrukking naar voren te brengen. Zijn missie is om strenger om te gaan met de oppositie en demonstranten.

massacre

Ebrahim Raisi staat bekend als symbool voor onderdrukking en is iemand die met zijn handtekening voor de dood van vele leden van de oppositie zorgde. De benoeming van Ebrahim Raisi door de opperste leider tot president van het land is een signaal van onverschilligheid en negering ten opzichte van de zorgen van internationale mensenrechtenorganisaties en het Iraanse volk, die altijd de prominente rol van Raisi bij executies en repressie hebben benadrukt.

De grootschalige minachting van het volk voor deze nepverkiezing dwong het regime het aantal ongeldige stembiljetten openbaar te maken. Dit waren er ongeveer 4 miljoen, zelfs meer dan het aantal stemmen dat de tweede kandidaat van de regering kreeg. In deze cijfers is de verkiezingsfraude en manipulatie van de stembussen niet mee gerekend. Het werkelijke aantal ongeldige stemmen is nog aanzienlijk hoger. Het beschikbare bewijsmateriaal heeft tot gevolg gehad dat, in tegenstelling tot de perceptie van de Velayat-e-Faqih-regering, mensen meer dan ooit hun toevlucht hebben genomen tot landelijke demonstraties en protesten.

Activiteiten van de Stichting in 2021

Als reactie op alle tragedies die ons land en onze mensen in deze moeilijke periode ondergaan, vinden we het onze verantwoordelijkheid en plicht om de golf van executies, vooral die van vrouwen, jongeren, kinderen en politieke gevangenen, te proberen te stoppen. Hiervoor hebben we in alle campagnes samenwerking en teamwerk voorop gezet, waarmee we veel successen hebben geboekt.

Ondanks de Corona omstandigheden zijn we het afgelopen jaar met onze vrijwilligers tijdens online en persoonlijke bijeenkomsten (volgens alle gezondheidsprotocollen) op nieuwe ideeën gekomen. We zijn erin geslaagd deze met de hulp van onze vrijwilligers uit te voeren, wat heeft geleid tot uitbreiding en toename van onze activiteiten.

In dit verband noemen we de volgende activiteiten: campagnes voeren, demonstraties houden, protestacties houden, boekentafels en grote tentoonstellingen in verschillende steden organiseren, onlinebijeenkomsten door heel Nederland houden, aan internationale bijeenkomsten deelnemen, campagnes ter ondersteuning van de protesten van het Iraanse volk tegen het geestelijke regime voeren en op deze manier de voortdurende mensenrechtenschendingen in Iran openbaren en onder de aandacht te brengen.

Een ander effect van deze activiteiten was onze actieve communicatie met internationale mensenrechten autoriteiten en organisaties en de nationale televisie van Iraniërs in ballingschap. We proberen hiermee de politieke verstikking en censuur van het mullahs’ regime tegen te werken. We hebben ook met verschillende groepen in onze campagnes actieve face-to-face communicatie gehad. Zo deden we een beroep op de bevolking van Nederland en Europa en de internationale mensenrechten gemeenschap de betreurenswaardige mensenrechten situatie in Iran scherper aan te kaarten. We hebben hen geïnformeerd en zijn erin geslaagd hun steun te verkrijgen, in het bijzonder voor het beëindigen van de executies in Iran, voor een vrije pers en voor de vrijlating van mensenrechten activisten uit de gevangenis.

We ontvingen met behulp van familieleden van slachtoffers en gevangenen veel foto’s en ander documentatie materiaal. Deze documenten hebben we onder de aandacht gebracht van de mensenrechten afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere mensenrechten en internationale organisaties om de druk op het Iraanse regime op te voeren.

Onze acties en activiteiten zijn een afgeleide van de ontwikkelingen in Iran. We proberen zo snel en passend mogelijk te reageren op de behoeften van dat moment, in termen van ondersteuning van de onderdrukten in Iran. Hiervoor voeren we doelgerichte activiteiten uit, zodat we levens van de onderdrukten in Iran met de nodige praktische maatregelen kunnen redden.

Nederlandse burgers hebben ons op deze gebieden veel geholpen. Zij hebben onze activiteiten in de publieke ruimte goed ondersteund door onze vrijwilligers aan te moedigen om door te gaan. Deze vrijwilligers hebben de taak om wat er vandaag in Iran gebeurt bloot te leggen en mensen hierover te informeren. Dit geeft ons allemaal extra motivatie om door te gaan met ons werk.

Velen hebben ons geholpen bij het publiceren van onze brochures en boeken. Sommigen van hen hebben ons geholpen bij het vertalen van teksten, om mensen in Nederland beter te begrijpen en om onze pijn en behoeften beter over te brengen. We bedanken ook al diegenen die met hun financiële bijdragen aan de voortgang van ons werk hebben bijgedragen.

Wij zijn een instelling die gelooft in de energie van het individu, in onderling vertrouwen en in collectieve inspanning en samenwerking. Op basis van deze fundamenten kunnen we steeds effectiever in deze moeilijke omstandigheden blijven werken en waardevolle prestaties leveren. In een pandemische situatie is het ons gelukt om de aandacht van de Nederlandse bevolking, de pers en politieke en maatschappelijke persoonlijkheden op onze doelen te vestigen, ondanks het gruwelijke nieuws uit Iran. De veroordeling van het Iraanse regime in de internationale gemeenschap, evenals het isolement van het executieregime in Iran, behoren tot onze belangrijkste prestaties.

corona - iran

Ali Khamenei’s opdracht om geen internationaal goedgekeurde en vertrouwde vaccins zoals Pfizer, Moderna en Astra Zeneca te gebruiken, leidde tot een grote catastrofe in Iran. De omvang van de Corona-ramp is schrikbarend: het aantal slachtoffers overstijgt de half miljoen.

Om de weerloze bevolking van Iran tegen het dodelijke coronavirus te beschermen en de nalatigheid van het regime bij de introductie van vaccins en de grootschalige diefstallen van wel verstrekte  vaccins aan het licht te brengen, hebben we de volgende stappen ondernomen:

  • We hebben zowel online als fysiek ontmoetingen en campagnes georganiseerd en de relevante internationale mensenrechten organisaties op de hoogte gebracht van de brute en grootschalige onderdrukking van het Iraanse volk.
  • We hebben een grote bijeenkomst tegenover de Tweede Kamer in Den Haag gehouden, gericht op het recht op vaccinatie met goedgekeurde internationale vaccins (een natuurlijk recht voor ieder mens ter wereld), welk recht het regime de Iraniërs heeft onthouden. Zo hebben we de parlementsleden gewaarschuwd voor meer dan een half miljoen coronadoden in Iran.

In 2021 hebben we onze online leer-activiteiten drastisch verbeterd. Zo konden we grootschalige mensenrechtencampagnes met zowel Nederlandse als internationale mensenrechten groepen lanceren voor de rechten van de mens in Iran.

Naast online contacten hebben we ook wekelijks en in beperkte kring – met inachtneming van de gezondheidsprotocollen op ons kantoor – persoonlijke ontmoetingen gehad met onze vrijwilligers en vertegenwoordigers van Nederlandse groeperingen.

Na de derde vaccinatieronde zijn onze vrijwilligers in verschillende steden weer de straat op gegaan om de Nederlandse burgers informatie te verschaffen over de onderdrukking van vrouwen, de benarde situatie van kinderen die arbeid verrichten, executies en andere misdaden die door het regime worden begaan.

Zoals reeds gezegd, is vanwege  politieke verstikking, censuur en onderdrukking van intellectuelen en journalisten, alsmede het monopolie van de staatsmedia, de mogelijkheid om accuraat en echt nieuws in Iran uit te zenden uiterst gering. Daarom hebben we een groot deel van onze kracht en mogelijkheden op dit gebied aangewend.

Ons belangrijkste doel is het echte nieuws over Iran te helpen verspreiden en gericht over te brengen aan internationale mensenrechtenorganisaties om zo druk uit te oefenen op het heersende regime in Iran.

Van 12 tot 15 augustus 2021 hebben we, ter ondersteuning van onafhankelijke media buiten Iran, deelgenomen aan de driedaagse campagne om donateurs te vinden voor de onafhankelijke nationale media. Met deze driedaagse actie hebben we ons steentje bijgedragen aan onafhankelijke media, die het publiceren van ongecensureerd nieuws, het openbaar maken van de misdaden van de regering van de mullahs en het weergeven van de stem van verschillende lagen van het Iraanse volk tot hun belangrijkste doelen stellen.
Daarbij rekenen we vooral op de hulp van onze vrijwilligers in Iran. Hun gedocumenteerde en gevarieerde nieuws dat meestal vergezeld gaat van documenten, foto’s en video’s, sturen wij naar de vrije Iraanse media ter publicatie teneinde de regering te ontmaskeren.

Volgens nieuws dat we uit betrouwbare bronnen en van onze vrijwilligers in Iran hebben ontvangen, heeft het regime van de mullahs in het geheim de graven vernietigd van martelaren en vrijheidsstrijders die zijn geëxecuteerd tijdens het bloedbad van de zomer van 1988. Het doel van deze onmenselijke daad van de mullahs is om bewijsmateriaal van deze misdaad tegen de menselijkheid uit te wissen.

Uit protest tegen deze onmenselijke daad en om deze nieuwe misdaad van het fascistische regime in Iran aan het licht te brengen, hebben we op maandag 26 april 2021 een protestactie gehouden voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

sistan and baluchestan protests

De provincie Sistan en Baluchestan in het zuidoosten van Iran is een van de meest achtergestelde provincies van het land, waar twee etnische groepen wonen, de Sistani en Baluchi. In deze provincie hebben mensen geen minimale basisvoorzieningen. Armoede, werkloosheid en gebrek aan gezondheids- en onderwijsinstellingen zijn slechts enkele voorbeelden van de problemen van de inwoners van deze provincie. Naar verluidt zijn de levens van inwoners van meer dan vijfhonderd dorpen in deze provincie in gevaar door gebrek aan drinkwater.

Op maandag 22 februari, toen deze achtergestelde en kansarme mensen protesteerden, werden ze aangevallen en beschoten door de Revolutionaire Garde.

Volgens de campagne van de Baloch-activisten zijn er meer dan 50 doden en gewonden gevallen.

Het hoge dodental en het brute geweld van regeringstroepen hebben mensen in deze verarmde provincie woedend gemaakt. In steden zoals o.a.  Iranshahr, Khash, Sarjangal en Zahedan gingen mensen de straat op om de bevolking uit het district Saravan te steunen. Zij hebben leuzen tegen de regering gescandeerd.

In den Haag hielden we op 27 februari op het Plein een protestactie om hiermee onze solidariteit met en steun voor deze onderdrukte landgenoten te uiten. In deze protestactie steunden de sprekers de achtergestelde mensen van Saravan en Sistan en Baluchestan. Zij veroordeelden ook de misdaden van het regime en het doden van de Baloch-jongeren. De demonstranten riepen de internationale organisaties op om deze bloedige misdaad van de mullahs te veroordelen en te onderzoeken.

Een van de grootste slachtoffers van de heerschappij van de mullahs in Iran in de afgelopen veertig jaar, en in toenemende mate tijdens het huidige presidentschap van Raisi, is de mensenrechten situatie in Iran. Er zijn wijdverbreide en aanhoudende schendingen van de mensenrechten begaan in velerlei opzichten (economisch, sociaal en aangaande het milieu) door de religieus-fascistische regering die aan de macht is in Iran. In dit verband hebben we vele online en fysieke conferenties gehouden om de aandacht van internationale organisaties op dit grote probleem te vestigen.

Onze stichting woonde op 11 maart een internationale online bijeenkomst bij om te protesteren tegen mensenrechtenschendingen in Iran. Een van onze bestuursleden sprak de aanwezigen toe.

De sprekers riepen op tot internationaal toezicht en grotere betrokkenheid van internationale organisaties en persoonlijkheden op het gebied van mensenrechten in Iran. Zij vroegen ook druk uit te oefenen op het repressieve regime van de mullahs, verwijzend naar de grove mensenrechtenschendingen die stelselmatig door de regering worden gepleegd op de onderdrukte samenleving van Iran.

Gelijktijdig met de mensenrechten conferentie van het Europees Parlement op dinsdag 7 december, hielden we ook een bijeenkomst voor het Europees Parlement in Brussel om te protesteren tegen de verzoeningstendensen ten opzichte van de religieuze dictatuur in Iran en de ongekende repressie in Iran. Met deze actie wilden we het Europees Parlement en zijn regeringen oproepen meer aandacht te besteden aan de betreurenswaardige en zorgwekkende mensenrechten situatie in Iran. Twee parlementsleden namen deel aan de demonstratie en spraken hun steun uit aan het Iraanse volk.

Anna Bonfrisco
Alejo-Vidal-Quadras

Op 5 maart 2021 tussen 16.00 en 17.30 uur werd een online bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van “Internationale Vrouwendag”, georganiseerd door vrouwenrechten activisten in Italië. Onze bestuursleden en een aantal vrijwilligers hebben deelgenomen aan deze conferentie en onze steun betuigd. Verschillende vrouwen in het Italiaanse parlement, waaronder Isabella Touvagliri en Chiara Jribaido, evenals vrouwenrechten adviseur Anna Montini, burgemeester Laura Zojia en Maria Perone spraken ook over het thema “vrijheid van meningsuiting”. De sprekers vroegen meer aandacht van de internationale gemeenschap voor de situatie van vrouwen in Iran en voor de toenemende onderdrukking van vrouwen door de regering. Ze zeiden ook dat het een teken van trots is dat Iraanse vrouwen de afgelopen 40 jaar het voortouw hebben genomen in de strijd tegen de fundamentalisten.

Tijdens de toespraken werd ook vermeld dat alleen al tijdens het presidentschap van Rouhani minstens 114 vrouwen zijn geëxecuteerd.

In andere toespraken werd afschuw geuit over de huwelijksleeftijd voor meisjes, die door de mullah’s op 9 jaar was gesteld en na talrijke protesten werd verhoogd tot 13 jaar. Meisjes worden meestal door armoede nog steeds gedwongen te trouwen.

In 2021 hebben we middels verschillende acties de onderdrukking blootgelegd die de regering stelselmatig Iraanse vrouwen aandoet. We hebben tevens onze informatie over de onderdrukking van vrouwen naar internationale mensenrechten organisaties gestuurd.

khuzestan protests

De mullahs hebben de ellende in ons land zover gebracht dat de mensen in de provincie met de grootste rivier van Iran geen water hebben voor de landbouw of zelfs maar om te drinken. De zuidelijke provincie Khuzestan is naast het centrum van de Iraanse olieproductie, een van de waterrijkste provincies in Iran door de vijf grote rivieren die het gebied doorstromen. Het misleidende en onmenselijke beleid van de mullahs heeft helaas tot de situatie geleid dat mensen bij een hitte van boven de 50 graden Celsius geen drinkwater meer hebben.

Om deze reden protesteerden de inwoners van deze provincie en het antwoord van de regering op de rationele eisen van deze mensen was, zoals altijd, hen neer te schieten en te doden, terwijl de mensen slechts vroegen om betere drinkwater voorziening.

Tijdens deze protesten, die door veel mensen in andere steden werden gesteund, werden minstens 14 mensen doodgeschoten; veel demonstranten raakten gewond en werden gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd.

Ter ondersteuning van de bevolking van Khuzestan en als protest tegen de brute en hevige onderdrukking van jongeren die de straat op gingen om drinkwater te vragen, hielden we op maandag 26 juli een protestactie voor de hoofdingang van de Tweede Kamer in Den Haag.

Het doel van deze actie was om een ​​regering aan de kaak te stellen die zelfs bij temperaturen boven de 50 graden Celsius met kogels op de dorst van de demonstranten reageert.

Oproep tot boycot van de verkiezingen

Om het Iraanse volk zoveel mogelijk te onderdrukken en hun protesten en demonstraties tegen de dictatoriale regering van Velayat-e Faqih tegen te werken, besloot Khamenei in het afgelopen jaar Ibrahim Raisi tot president van het land te benoemen. Ibrahim Raisi is één van de belangrijkste daders van het bloedbad op politieke gevangenen in 1988 en een van de sleutelfiguren in de “Commissie des Doods” geweest.

Uit protest tegen deze benoeming hebben we op zaterdag 29 mei een demonstratie gehouden op het Damplein in Amsterdam, met inachtneming van de maatregelen tegen de verspreiding van Corona. Tijdens deze actie, die van 15.00 tot 17.00 uur plaatsvond, veroordeelden de sprekers met klem de benoeming van de hoofdbeul van het bloedbad van 1988 en een van de belangrijkste daders van misdaden tegen de menselijkheid in Iran. Hij had een directe rol in het bloedbad van 30.000 politieke gevangenen in 1988 en het bloedbad van 1.500 mensen in November 1998.

demonstration at Dam Square in Amsterdam

Tegen de benoeming tot president van Iran door Khamenei van Ibrahim Raisi, een van de meest invloedrijke leden van het doodseskader in de zomer van 1988, hebben we ook op donderdag 17 juni van 15.00 tot 18.00 uur voor de ambassade van de mullahs in Den Haag gedemonstreerd. Dit bleef niet onopgemerkt voor de Nederlandse pers en bevolking. Een verslaggever van het ANP nam deel aan het protest en interviewde enkele deelnemers die voormalig politiek gevangene zijn geweest of van wie familieleden en geliefden onder verantwoordelijkheid van de regering en de president zijn geëxecuteerd.

Dit nieuws werd op vrijdag 18 juni ook op de site van Algemene Dagblad gepubliceerd. De film en de foto’s van deze demonstratie werden vervolgens naar de nationale, onafhankelijke media gestuurd ten behoeve van bredere reflectie en informatie voor de bevolking van Iran en andere delen van de wereld.

De Iraanse gemeenschap in ballingschap veroordeelde unaniem de benoeming van een van de daders van het bloedbad van 1988. Zijn benoeming door de Opperste Leider van het Iraanse regime is bedoeld om de georganiseerde repressie in Iran te institutionaliseren. En dit werd gezien als zeer zorgwekkend.

Aangezien deze dader van het bloedbad van 1988 door een onafhankelijk internationaal tribunaal moet worden berecht, werd op woensdag 30 juni van 15.00 tot 17.00 uur een mensenrechtenprotest gehouden om aan te dringen op de berechting van deze dader. Deze demonstratie was ook bedoeld om steun te betuigen aan de nabestaanden van vier slachtoffers van het bloedbad, die zich momenteel in Nederland bevinden. Zij hebben op dezelfde dag bij het Internationaal Strafhof in Den Haag gedetailleerde informatie, foto’s van het bloedbad en andere documenten voor een aanklacht tegen Raisi aan het Strafhof overhandigd.

Op dinsdag 3 augustus, de dag dat de opperste leider Khamenei het presidentschap van de beul Raisi officieel goedkeurde door hem per decreet tot president te benoemen, protesteerden we tegen deze onmenselijke daad. Tijdens deze demonstratie riepen we ook weer op tot het aanspannen van een rechtszaak en benadrukten we dat deze misdadiger door het Internationale Strafhof in Den Haag berecht moet worden. Ook hebben we onze steun betuigd aan de bevolking van Khuzestan die wegens watertekort de straat was opgegaan. Hiervoor hielden we een grote demonstratie tegenover de Tweede Kamer in Den Haag, met inachtneming van de Corona maatregelen.

Vanaf de vroege ochtend hielden we een grote tentoonstelling van foto’s van martelaren voor een vrij Iran en van vele slachtoffers van de misdaden van de mullahs en van Raisi. Onze foto expositie en acties werden positief onthaald door voorbijgangers. Zij wensten ons succes en betuigden hun medeleven met ons en het Iraanse volk.

De sprekers op de bijeenkomst waren erg verontwaardigd over de presidentsbenoeming van de moordenaar van 1988. Zij kondigden aan dat ze hun uiterste best zouden doen om alle daders van het bloedbad ter verantwoording te roepen voor de rechter en internationale tribunalen. Een aantal sprekers was familie van de in 1988 vermoorde personen en riep bij het herdenken van hun dierbaren op tot gerechtigheid en de opheffing van de immuniteit van de heersende criminelen in Iran. Aan het einde van de bijeenkomst vond een grote mars plaats.

Op dinsdag 21 september hielden we een demonstratie op het Lange Voorhout in Den Haag om te protesteren tegen de online toespraak van de benoemde president van het regime in Teheran tijdens de Algemene Vergadering van de VN.

De demonstranten vroegen de internationale gemeenschap de moordenaar van de kinderen van het Iraanse volk geen toestemming en gelegenheid te geven om de Algemene Vergadering van de VN toe te spreken.

Veel demonstranten, met foto’s van hun geliefden die door de regering van de mullahs zijn geëxecuteerd, kondigden aan dat ze de rechtvaardigheidsbeweging van het Iraanse volk tot het einde toe zouden voortzetten, totdat alle criminelen voor de rechter zijn gesleept.

In november 2018 is het Iraanse regime de mensen in meer dan 291 steden in Iran op brute wijze tegemoet getreden. Gedurende drie dagen werden door het directe vuur van de Iraanse Revolutionaire Garde meer dan 1.500 mensen gedood en werden meer dan 12.000 mensen gearresteerd. Zij gingen de straat op om een vreedzame demonstratie te houden uit protest tegen de stijging van de benzineprijzen. Onder de doden waren kinderen, vrouwen, jongeren en ouderen.

Terwijl het regime de omvang van zijn misdaden probeerde te verbergen, konden we via onze vrijwilligers in Iran en de families van de slachtoffers, foto’s en namen van een groot aantal slachtoffers van deze ongekende repressie van het regime verkrijgen, publiceren en naar internationale organisaties en instanties sturen.

Om de martelaren te eren en te herdenken en te benadrukken dat de daders van het bloedbad van november 2018 zich voor de rechter moeten verantwoorden, deden we mee aan een grote protestactie op zaterdag 6 november van14.30 tot 17.30 uur. We hebben de internationale gemeenschap gevraagd om het regime onder druk te zetten en te laten stoppen met het begaan van massamoorden zoals die van november 2018.

De sprekers maakten een opsomming van de misdaden van de mullahs en benadrukten dat in drie dagen tijd 1500 onschuldige mensen zijn doodgeschoten en velen zijn gevangen genomen en gemarteld. Zij riepen ook op tot een internationale veroordeling van deze misdaden.

Net zoals de leiders van de criminele nazi-regering in Duitsland, maar ook al degenen die op de een of andere manier betrokken zijn geweest bij de arrestatie en moord op de slachtoffers van de Holocaust, nog steeds na meer dan zeventig jaar worden gearresteerd, berecht en gevangengezet, zo geloven wij erin dat de criminele leiders van Khamenei's fascistisch-religieuze regering zich op termijn moeten verantwoorden voor een onafhankelijke rechter.

De arrestatie in Stockholm op 9 november 2019 van Hamid Nouri, een van de daders van de massamoord in de zomer van 1988, toonde aan dat onze inspanningen voor de rechtvaardigheidsbeweging van het Iraanse volk effectief zijn.

Hij wordt ervan beschuldigd een van de belangrijkste daders te zijn van de executies van politieke gevangenen in de Gohardasht gevangenis in Karaj in de zomer van 1988. Op nationale schaal leidde dit bloedbad tot 30.000 executies van politieke gevangenen. De meesten van deze gevangenen waren jaren daarvoor al veroordeeld en van een deel was de gevangenisstraf al beëindigd en wachtte vrijlating. Maar ook zij werden op brute wijze naar de doodseskaders vervoerd, waarvan de huidige president Raisi een  invloedrijk lid is geweest. In processen van vaak maar twee á drie minuten werden hier hun doodvonnissen uitgesproken.

Aangezien het onmenselijke regime van Khomeini nog steeds aan de macht is, is dit proces niet alleen het proces tegen een van de daders van het bloedbad, maar een proces tegen alle regeringsverantwoordelijken. Vooral omdat een van de daders van deze onvergetelijke misdaad - nu als president van het regime - nog steeds bezig is de Iraanse natie te onderdrukken en te vermoorden.

Daarom lanceerden we een grote en krachtige campagne in Zweden. Bij deze campagne vroegen we aandacht voor het vervolgen van alle leiders van het bloedbad regime. We hebben met al onze kracht deelgenomen aan de demonstraties en acties die plaatsvonden voor het gerechtsgebouw en in de straten van Stockholm.

Veel van de familieleden van de slachtoffers van het bloedbad van 1988, evenals voormalige politieke gevangenen, namen deel aan de demonstraties en hielden toespraken. Ze bedankten de  Zweedse justitie voor de arrestatie en vervolging van deze criminele folteraar en riepen op tot berechting van andere Iraanse regeringsleiders wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Op vrijdag 27 augustus hielden we een onlinebijeenkomst om aandacht te vragen voor de roep om gerechtigheid voor de slachtoffers van de massamoord in de zomer van 1988.

Het belangrijkste onderwerp van deze bijeenkomst was de noodzaak om de daders van deze misdaad tegen de menselijkheid in Iran te arresteren en voor de rechter te brengen.

Deze bijeenkomst werd behalve door onze vrijwilligers ook bijgewoond door een groot aantal deelnemers van over de hele wereld, vele voormalige politieke gevangenen van het regime van de mullahs en door een aantal mensenrechten deskundigen die toespraken hielden.

Op vrijdag 8 oktober hebben we ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen de Doodstraf een grote demonstratie gehouden op de Dam in Amsterdam. Onderdeel was een grote fototentoonstelling over de misdaden van het regime en de manifestatie werd afgesloten met een mars die veel steun ondervond.

Het anti-Iraanse regime dat ons land regeert, is de belangrijkste vijand van de oude cultuur en beschaving van Iran. Het heeft herhaaldelijk haar vijandigheid dienaangaande getoond, zoals bijvoorbeeld ten opzichte van het Vuurfeest op de laatste woensdagavond van elk jaar. Het is wel bewezen dat deze regering de identiteit van de Iraanse natie met haar geschiedenis die duizenden jaren teruggaat, wil uitwissen en vernietigen.

Aan de andere kant heeft het Iraanse volk zich onder geen enkele omstandigheid aan de mullahs overgegeven, en heeft het elk jaar, ondanks alle beperkingen, bedreigingen en arrestaties, de oude Iraanse tradities geprobeerd te vieren en te bestendigen.

We hebben altijd gepleit voor het behoud van deze gewoontes en tradities. Door het vieren van nationale feesten en festivals proberen we in actief contact met de Iraanse en Nederlandse gemeenschappen te blijven en zijn culturele, artistieke en historische uitwisselingen met het Nederlandse volk voor ons een belangrijk referentiekader. Daarom hebben wij in 2021 een aantal  vieringen georganiseerd.

Op 20 maart 2021 hebben we de komst van het nieuwe Iraanse jaar samen met Iraanse en Nederlandse gemeenschappen en parlementsleden gevierd. Tijdens dit programma werden vele kunstprogramma’s door Iraanse en Nederlandse artiesten gepresenteerd.

Wegens corona en allerlei voorzorgmaatregelen die erbij hoorden, hebben we het Vuurfeest online gevierd. Het Vuurfeest is een traditioneel feest op de laatste woensdag van het kalenderjaar, waarbij de deelnemers over kleine vuurtjes springen en tegelijkertijd vurige wensen doen voor het nieuw jaar. Op deze manier verwelkomen de mensen de komst van het nieuw jaar en het begin van een feestperiode.

De viering van de Nacht van Yalda werd ook vanwege de corona maatregelen online gehouden. Daarbij deden ook Iraanse gemeenschappen in andere Europese landen mee. De Nacht van Yalda is de langste nacht van het jaar die samenvalt met de eerste nacht van de winter. De viering van deze nacht is ook een traditioneel feest in de Iraanse cultuur.

Your Content Goes Here

Vluchtelingenhulp was een van onze activiteiten in 2021. We boden hulp aan vluchtelingen op medisch en juridisch gebied.

We boden hulp en ondersteuning aan patiënten bij hun (dagelijkse) medische behoeftes, zoals het zoeken naar behandelcentra, het bezoeken van opgenomen patiënten, hulp bieden bij de aanschaf van dagelijkse benodigdheden en nazorg bieden na een ziekenhuisbehandeling.

Op juridisch gebied boden we hulp en begeleiding in contacten met juridische professionals zoals advocaten, om hun juridische problemen op te lossen. We hebben ook vluchtelingen assistentie aangeboden en  vertaalwerk van documenten en brieven gedaan tijdens persoonlijke ontmoetingen.

Afgelopen jaar zijn we er in onze gesprekken met verschillende Nederlandse gemeenschappen achter gekomen dat niet alleen wij meer willen weten over de culturele en artistieke aspecten van de Nederlandse samenleving, maar dat zij op hun beurt ook geïnformeerd willen worden over de Iraanse cultuur en kunst. Als gevolg hiervan vonden er goede artistieke en culturele uitwisselingen plaats, bijvoorbeeld door deelname aan onze vieringen en uitgebreide uitleg over de filosofie en betekenis van de Iraanse gewoontes en ceremonies.

Er is een zeer goede en bijzondere relatie tussen ons en de gemeenten in heel Nederland. We hebben veel vergaderingen met ze gehad en we hebben onze activiteiten met hen besproken. Hierbij onze speciale dank aan alle gemeenten van Nederland die door het verlenen van vergunningen onze activiteiten in hun gemeenten mogelijk hebben gemaakt, met als doel de misdaden tegen de menselijkheid van de mullah-regering in Iran openbaar te maken en aan de kaak te stellen.

Vorig jaar hebben we, ondanks de Corona beperkingen, ons best gedaan om onze verantwoordelijkheden na te komen door middel van uitgevoerde activiteiten zoals: protestacties, bijeenkomsten, tentoonstellingen, handtekeningencampagnes tegen mensenrechtenschendingen in Iran, demonstraties en maandelijkse en wekelijkse bijeenkomsten ter voorbereiding van urgente campagnes.

We hebben ook ons ​​best gedaan om politieke gevangenen in Iran te steunen, om de martelaren van de recente opstanden te herdenken en om de gerechtigheidsbeweging van het Iraanse volk vooruit te helpen. Tegelijkertijd hebben we ons best gedaan om de recente misdaden van het fascistisch-religieuze regime bloot te leggen en er aandacht voor te krijgen.

Wij geloven dat stilte en zwijgen de dictators aanmoedigt om meer misdaden te plegen. Daarom proberen we internationale organisaties en mensenrechten organisaties aan te moedigen om meer druk uit te oefenen op de religieus-fundamentalistische regering door onze documenten en bewijsmaterialen met betrekking tot de onmenselijke daden van de regering onder hun aandacht te brengen en te publiceren. Door het leven van zelfs maar één mens te helpen redden, valt de last van vermoeidheid van onze schouders en worden we aangemoedigd om met nog meer motivatie en geloof door te gaan op dit moeilijke pad.

Nogmaals onze oprechte dank aan alle mensen die de geografische, religieuze en ideologische grenzen niet erkennen bij het helpen van anderen. Onze oprechte dank aan alle Nederlandse burgers, al diegenen die op straat stonden en geduldig naar onze vrijwilligers luisterden, al diegenen die ons hielpen bij het vertaal- en uitgeverswerk en ons begeleidden en hielpen op verschillende gebieden. Dank aan de vrijwilligers die met taaie volharding en in de moeilijkste omstandigheden, in koude, hitte en Corona tijd, hun menselijke taken hebben uitgevoerd. Wij danken ze allemaal.

Wij geloven dat de wereld vrijer, welvarender en veiliger zal zijn zonder fundamentalisme.

We schudden van harte de hand van iedereen die zo denkt en stappen onderneemt.

We hopen in 2022 nog meer inspanningen te kunnen leveren om mensen te helpen en te redden, vooral vrouwen en kinderen.

Num. Omschrijving Tijd
1 Mensenrechtencampagnes voeren 40188
2 Tentoonstellingen over mensenrechtenschendingen houden (in Den Haag en A’dam) 3235
3 Thuisbezoeken voor onthullingen 1512
4 Productie van clips, films en documenten 1080
5 Medische en juridische diensten, boodschappen en zorg voor zieke vluchtelingen 1123
6 Artistieke, culturele en historische activiteiten 632

Financiële verantwoording

Financieel beheer is een van de randvoorwaarden voor stichting steun mensenrechten stop maatschappelijk geweld in 2018 geweest. Uitgangspunten voor het financieel beheer zijn transparantie, verantwoording en verantwoordelijkheid en zorg voor continuïteit. Het financieel beleid van de stichting steun mensenrechten stop maatschappelijke geweld bestaat uit vrijwillige giften en hulp van mensen.
Stichting Steun mensenrechten

31-dec-21 31-dec-20
Activa
Materiële vaste Activa 5.100,00 1.939,00
Vorderingen 2.189,00 7.650,00
Liquide middelen 16.808,00 7.465,00
Totaal 24.097,00 17.054,00
Passiva
Eigen vermogen 20.222,00  12.948,38
Kortlopende schulden 3.875,00 4.105,62
Totaal 24.097,00 17.054,00
Resultaatrekening over: 2021 2020
Ontvangsten
Ontvangen Giften Donaties en interesse 135.217,00 144.066,26
Overige baten 0.00 0.00
Totaal 135.217,00 144.066,26
Directe uitgaven
Seminaars Internationaal 8.005,00 3.774,16
Nationale bijeenkomsten 21.139,00 46.088,28
Demonstraties nationaal 48.059,00 19.968,86
Mediavoorlichtinge satelliet mailing 10.160,00 36.500,00
projecten en activiteiten 87.363,00 106.331,30
Kosten eigen werving 9.139,00 15.899,65
Totaal projecten en avtiviteiten 96.682,00 118.695,56
indirecte uitgaven
Huisvestingskosten 16.575,00 15.899,65
Afchrijvingen 500,00 3.050,00
Beheerkosten 745,00 2.160,62
Vervoerkosten vrijwilligers 4.343,00 0.00
Fianaciele baten en lasten 5.840,00 2.828,43
Totaal uitgaves 28.000,00 23.938,70
Bijzondere baten en lasten -1.813,00 0.00
Resultaat Stichtingsjaar 8.722,00 1.432,00
Naam ANBI : Stichting steun mensenrechten, Stop maatschappelijke geweld
KVK: 34309629
Rsin/Fiscaal nummer: 819811403

Post adres: Postbus 13482, 2501EL Den Haag
Bezoekadres: Laan van ‘s-Gravenmade 80, 2495 AJ Den Haag
Telefoon: 0703470136
E-mail: steun.mensen.rechten@gmail.com
Website: www.steunmensenrechten.nl

Bankgegevens
Incassant ID: NL94ZZZ343096290000
Rabobank: NL68RABO0139241264
ING Bank: NL61INGB0005827555