ANBI Jaarverslag 2023

Voorwoord

Beste vrienden en supporters,

In de loop van 2023 heeft de opstand die in september 2022 begon, voortgeduurd. Het heeft, ondanks de repressie en executies die het pad van de opstand hebben proberen te blokkeren en de uitbreiding en voortzetting ervan tegen te houden, een beweging gevormd in alle lagen van de samenleving. De opstand heeft standgehouden dankzij de moed en solidariteit van het dappere volk van Iran. Aan de ene kant was de oorzaak van de opstand onderdrukking, armoede en onrechtvaardigheid, en aan de andere kant strijd voor gerechtigheid en vrijheid.

Omdat de heersende mullahs niet in staat waren om de grootschalige volksopstand de kop in te drukken, grepen ze naar massa-executies, met name gericht op jongeren in Iran, en naar terrorisme in zowel de wereld als de regio.

Tegenwoordig doodt het Iraanse regime niet alleen zijn eigen jongeren en bevolking in Iran, maar voert het ook oorlog tegen de bevolking van het Midden-Oosten en tegen de internationale gemeenschap om zijn heerschappij te handhaven. Deze oorlogszucht komt niet alleen voort uit machtsbelangen, maar uitsluitend en alleen vanwege het onvermogen van de religieuze tirannie om het hoofd te bieden aan de landelijke, grootschalige en voortdurende opstand van het volk, met name de moedige vrouwen en jongeren van Iran. Ondanks repressie, moorden en executies blijven Iraniërs vasthouden aan hoop op gerechtigheid en vrijheid, en zijn vastbesloten om door te gaan tot ze de overwinning behalen.

In het afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers met meer motivatie dan ooit; effectieve en uitgebreide activiteiten uitgevoerd in verschillende vormen om de stem van de opstandelingen in Iran over te brengen en steun te verwerven van mensen in Nederland die vrijheid en gerechtigheid ondersteunen, evenals van mensenrechtenorganisaties en overheidsinstanties, om meer druk uit te oefenen op het regime van de mullahs.

Onze activiteiten in 2023

 • Er zijn 56 demonstraties en campagnes gehouden die opriepen tot het redden van levens van gevangenen en mensen die ter dood zijn veroordeeld, met speciale aandacht voor vrouwen en jongeren.
 • Er zijn 47 fototentoonstellingen gehouden van de opstand van Iraniërs in verschillende steden van Iran, alsook fototentoonstellingen van de martelaren van de massamoord van 1988 en de martelaren en de gevangenen van de huidige opstand, in verschillende steden van Nederland. Deze tentoonstellingen hebben de voortdurende repressie van dit regime tegen het Iraanse volk op de Dam in Amsterdam, evenals voor het parlement en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, openbaard en aan de kaak gesteld.
 • Er zijn 23 acties ondernomen om de schending van mensenrechten tegen vrouwen en kinderen aan de kaak te stellen, en om de steun van Nederlandse burgers te vragen en handtekeningen te verzamelen voor de mensenrechtenafdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland en internationale mensenrechtenorganisaties.
 • Er zijn ongeveer 14.000 brochures verspreid die de schending van mensenrechten en de repressie van vrouwen en jongeren in Iran blootleggen, inclusief de namen en foto’s van politieke gevangenen en martelaren van de opstand, en van de landelijke protesten van verschillende groepen zoals arbeiders, verpleegsters, mensenrechtenactivisten, artsen, kinderen en tieners.
 • Een uitgebreide handtekeningenactie is georganiseerd in kerken, mensenrechtenorganisaties en onder brede lagen van de Nederlandse bevolking ter ondersteuning van de acties om de levens van vooral vrouwen en jongeren die executiegevaar lopen te redden. De verzamelde handtekeningen zijn doorgestuurd naar de mensenrechtenafdeling van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, en er zijn ontmoetingen georganiseerd met het hoofd van de mensenrechtenafdeling om druk uit te oefenen op het Iraanse regime om de executies te stoppen en hun levens te redden.
 • Er zijn in totaal 960 uur besteed aan het bemannen van een boekentafel in verschillende steden van Nederland, met name in Amsterdam, Den Haag en Zwolle, om de misdaden van het Iraanse regime en het geweld in gevangenissen, met name tegen vrouwen, aan het licht te brengen.
 • Er zijn ongeveer 115.000 brochures verspreid over de toestanden in gevangenissen, met vermelding van de namen van gedetineerden, vervolgingen en arrestaties van families van slachtoffers van massamoord in 1988, de situatie van vrouwen in gevangenissen, geweld, vooral tegen vrouwen in gevangenissen, en het ernstige gebrek aan medische zorg voor pasgeborenen in de gevangenis.
 • Er zijn in totaal 38 online-bijeenkomsten van vrijwilligers gehouden door heel Nederland om hun ideeën en suggesties te horen ter bevordering en uitbreiding van onze activiteiten. Deze bijeenkomsten en uitwisseling van meningen zijn zeer effectief en noodzakelijk gebleken om onze activiteiten te versnellen.
 • Er zijn 42 dossiers met documenten en namen van gevangenen voorbereid en geproduceerd van ter dood veroordeelde gevangenen, inclusief fragmenten van hun toespraken en verzoeken om hulp, evenals interviews met hun familieleden. Het doel van deze dossiers is om de stem van de gevangenen over te brengen naar mensenrechtenorganisaties in Nederland en internationale instanties, met als doel druk uit te oefenen om de executies te stoppen en gevangenen te redden.
 • Er is in totaal 65 uur deelgenomen aan bijeenkomsten en ontmoetingen met mensenrechtenorganisaties, kerken, universiteiten en gemeenten om steun te verwerven voor het stoppen van executies in Iran.
 • Deelname aan in totaal 10 grote demonstraties en grote internationale bijeenkomsten tegen mensenrechtenschendingen in Iran. Tijdens deze demonstraties en conferenties is opgeroepen tot steun aan de opstand van het Iraanse volk en tot stopzetting van executies in Iran. Deze demonstraties vonden plaats in België, Frankrijk, München (Duitsland) en Genève.
 • In totaal is er 1235 uur besteed aan de productie van documentaires en videoclips die zijn verspreid naar mensenrechtenorganisaties, Nederlandse burgers en internationale gemeenschappen om bewustzijn te vergroten over de schrijnende situatie van mensenrechtenschendingen in Iran en om steun te verwerven voor de opstand van het Iraanse volk dat lijdt onder onderdrukking en onrecht.
 • De focus van onze activiteiten vorig jaar lag op talrijke oproepen om levens te redden en executies te stoppen. Volgens rapporten van mensenrechtenorganisaties laten de aangekondigde executies tot september 2023 een stijging zien van 43% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het totale aantal executies in 2023 bedraagt minimaal 870 mensen. Onder de geëxecuteerden zijn mannen en vrouwen, waaronder enkele opvallende namen zoals Qasim Abeste, een Koerdische politieke gevangene na 14 jaar gevangenisstraf, Maysam Chandani, een politieke gevangene uit Baloch na 11 jaar, en een vrouw genaamd Samira Sabzian Fard, die als kind gedwongen werd te trouwen, na tien jaar gevangenisstraf.

Executies:

Zoals eerder vermeld bedraagt het aantal executies in 2023 minimaal 870 mensen, waarvan 8 minderjarigen en 7 vrouwen. Het is belangrijk op te merken dat in veel andere rapporten het aantal aangekondigde executies van vrouwen minstens 25 bedraagt.

Religieuze en etnische minderheden vormen het grootste aantal slachtoffers van executies. Gevangenen uit achtergestelde en onderdrukte provincie Balochistan hebben in 2023 de hoogste aantal executies gekend, met minstens 191 gevallen, terwijl Koerdische gevangenen op de tweede plaats komen met 99 executies.

De toename van het aantal executies na de opstand van september 2022 in Iran dient voor het regime als een instrument om angst in de samenleving te zaaien en volksopstanden te voorkomen.

Hieronder staan een paar foto’s en een korte beschrijving van de hierboven genoemde activiteiten.

Fototentoonstelling op de Dam Amsterdam

Herdenking van de 176 slachtoffers van het Oekraïense passagiersvliegtuig:

Tijdens deze tentoonstelling werden kaarsen aangestoken, ter herdenking van de slachtoffers van het Oekraïense passagiersvliegtuig dat door IRGC met twee raketten werd neergeschoten. Tevens werd een oproep gedaan om de daders van deze daad te berechten en te straffen door het Internationaal Gerechtshof.

Kettingvergiftigingen van meisjes op scholen:

Aangezien meisjes en vrouwen zich in de frontlinie bevonden van de opstand van september 2022, viel de regering van de mullahs meisjesscholen aan met materialen waarvan de aard en herkomst onbekend waren, als wraakactie. In ten minste 25 provincies zijn bijna 250 meisjesscholen aangevallen.

Ter ondersteuning van vrouwelijke studenten in Iran hebben we protestacties gehouden en brochures over dit onderwerp verspreid, waarbij we de aandacht van verschillende internationale gemeenschappen op dit punt hebben gevestigd om druk uit te oefenen op het regime van de mullahs.

Boekenkraam

Een van de beste manieren om in contact te komen met Nederlanders is via een boekenkraam. Onze vrijwilligers in verschillende Nederlandse steden, waaronder Den Haag, Amsterdam en Zwolle, zijn erin geslaagd duizenden handtekeningen te verzamelen ter ondersteuning van de opstand van het Iraanse volk en om de misdaden van de regering van de mullahs te veroordelen door het opzetten van boekenkramen. Deze handtekeningen zijn naar internationale autoriteiten gestuurd om de misdaden van het regime aan het licht te brengen en om actie te ondernemen van verschillende regerings- en mensenrechtenautoriteiten, met als doel druk uit te oefenen op het Iraanse regime.

Intensivering van de onderdrukking van vrouwen en de tragische moord op Armita Gravand

Het was zorgwekkend om te horen over de intensivering van de onderdrukking van vrouwen en de tragische moord op Armita Gravand. Zulke daden van geweld en onderdrukking moeten vanzelfsprekend krachtig worden veroordeeld, en er moeten maatregelen worden genomen om de rechten en veiligheid van vrouwen te waarborgen.

Na de opstand in september 2022, waarin een sterke en actieve aanwezigheid van vrouwen en jongeren zichtbaar was, heeft de regering, die niet in staat was om de wijdverspreide opstand te onderdrukken, de leden van IRGC, het onderdrukkingsorgaan van het regime, de straat op gestuurd om vrouwen lastig te vallen, te arresteren en gevangen te nemen onder het voorwendsel van ongesluierd zijn.

Winkels werden gesloten en verzegeld vanwege de aanwezigheid van vrouwen die geen hoofddoek droegen.

Armita Gravand, een 16-jarige studente die weigerde de verplichte hoofddoek te dragen, werd op 1 oktober 2023 aangevallen door overheidsagenten in de metro van Teheran. Ze raakte in coma en stierf 28 dagen later.

Gedurende deze periode, en na haar hartverscheurende dood, hebben we talloze brochures verspreid onder de burgers tijdens verschillende acties om te protesteren tegen de misdaden van het regime en de onderdrukking van vrouwen aan de kaak te stellen.

Hoger beroep van Hamid Nouri:

Hamid Nouri, een lid van IRGC, die op 9 november 2019 tijdens zijn reis naar Stockholm, Zweden werd gearresteerd en vanwege zijn betrokkenheid bij de massamoord op politieke gevangenen in 1988 gevangengezet, heeft beroep aangetekend.

Volgens getuigen voerde hij de bevelen uit van het doodspanel, waarvan Ibrahim Raisi een van de belangrijkste leden was. Raisi is door Khamenei benoemd tot president van Iran om de onderdrukking te intensiveren.

Het proces tegen Hamid Nouri duurde 9 maanden, bestaande uit 92 zittingen, en resulteerde in zijn veroordeling tot levenslange gevangenisstraf op 14 juli 2022 wegens deelname aan massamoord. De advocaten van Nouri hebben beroep aangetekend, maar uiteindelijk werd op 19 december 2023 het beroep afgewezen en bleef de levenslange gevangenisstraf gehandhaafd.

Wij en vele van onze vrijwilligers, van wie velen minstens één van hun familieleden, vrienden of kennissen hebben verloren bij de massamoord, zijn vanaf het allereerste begin van de arrestatie van Hamid Nouri tot aan de fase van het hoger beroep en de bevestiging van zijn straf herhaaldelijk voor de rechtbank in Stockholm verschenen. Samen met andere betrokkenen, die voornamelijk hun dierbaren verloren bij de massamoord, hebben we de noodzaak van gerechtigheid in zijn zaak benadrukt.

Al het nieuws dat we tijdens het proces in de rechtbank ontvingen, hebben we onmiddellijk via sociale netwerken gepubliceerd.

De veroordeling van deze agent door de Zweedse rechtbank wegens de executie en massamoord op jongeren was een overwinning voor mensenrechtenactivisten.

In deze context organiseerden we op zaterdag 12 augustus, in het 35e jaar na de massamoord op politieke gevangenen in 1988, een grote demonstratie op de Dam in Amsterdam.

Bij deze grote demonstratie, waar veel van onze landgenoten aan deelnamen, veroordeelden de sprekers krachtig de ernstige schending van de mensenrechten, zowel in het Perzisch als in het Nederlands, en verwezen daarbij naar de massamoord.

De foto bovenaan is een toneel van politieke gevangenen die ter dood veroordeeld zijn, en werd getoond door een groep van onze vrijwilligers. Dit trok de aandacht van de burgers en aanwezigen op de Dam. Terwijl we brochures verspreidden, legden we ons doel uit: het nastreven van gerechtigheid door alle daders van de massaslachting en moord op Iraanse mensen te berechten. We stonden klaar om vragen te beantwoorden en verdere uitleg te geven.

Gedurende het jaar organiseerden we verschillende grote demonstraties, samen met fototentoonstellingen van de slachtoffers van het regime, en beelden van het verzet van het Iraanse volk tegen de dictatuur. Deze initiatieven waren bedoeld om vooral de stemmen van Iraanse vrouwen en kinderen te laten horen.

Deelname aan grote demonstraties in verschillende landen

Naast het organiseren van acties, demonstraties en fototentoonstellingen, hebben we met onze vrijwilligers en medeburgers deelgenomen aan grote demonstraties in verschillende landen door te zorgen voor vervoer en hotelaccommodatie.

We hebben vele malen gelijktijdig met de vergaderingen van de Ministerraad van de Europese Unie in Brussel aanwezig geweest en de Europese leiders luid en duidelijk geconfronteerd met de schendingen van mensenrechten, de onderdrukking van vrouwen en meisjes, en de executies in Iran.

Ter ondersteuning van de opstand van het Iraanse volk hebben we deelgenomen aan demonstraties in steden als Parijs en München, en hebben we ons verzet laten horen tegen de schendingen van mensenrechten op het “Natie” plein in Genève. Hier hebben we ook een fototentoonstelling opgezet om onze boodschap kracht bij te zetten.

Samen met onze vrijwilligers en vele families van de slachtoffers van de massamoord in de zomer van 1988, hebben we het proces tegen Hamid Nouri, een van de misdadigers, gesteund voor de rechtbank in Stockholm, Zweden.

Op 2 en 3 november hebben we in Genève deelgenomen aan een grote demonstratie om te protesteren tegen de benoeming van het onmenselijke regime van de mullahs als Erevoorzitter van de VN Mensenrechten.

Samen met veel van onze vrijwilligers hebben we deelgenomen aan een grootschalige campagne en grote demonstratie om te protesteren tegen het bezoek van Ibrahim Reisi aan de Verenigde Naties in New York.

Op 13 en 14 december slaagden we erin de reis van Ibrahim Reisi, de president van de Mullahs, te annuleren door deel te nemen aan een brede campagne om te protesteren tegen zijn uitnodiging voor deelname aan de Wereldconferentie voor Vluchtelingen in Genève. Hij was een van de belangrijkste misdadigers van de massamoord in de zomer van 1988. Er werden demonstraties, fototentoonstellingen en toespraken gehouden op het Natieplein.

Reisi annuleerde zijn reis uit angst voor arrestatie en berechting.

Deelname aan bijeenkomsten tijdens internationale dagen

Het uitvoeren van acties en demonstraties, evenals de deelname aan bijeenkomsten tijdens internationale dagen, waren essentiële aspecten van ons streven naar gerechtigheid en het aankaarten van mensenrechtenschendingen.

Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag is voor ons van groot belang vanwege de ernstige onderdrukking van vrouwen in Iran. Ieder jaar op 8 maart krijgen we de gelegenheid om de afschuwelijke situatie van vrouwen onder het bewind van de religieuze fascisten van Iran aan de wereldgemeenschap bekend te maken, evenals hun verzet tegen het regime door verschillende bijeenkomsten te organiseren en internationaal bekende vrouwen uit te nodigen om toespraken te houden.

Het voornaamste doel is uiteraard het ondersteunen van vrouwen en het vestigen van de aandacht van alle internationale en mensenrechtenorganisaties op hun systematische onderdrukking in Iran, en het ter verantwoording roepen van de mullahs in dit verband.

Vorig jaar vierden we samen met onze supporters en vrijwilligers Internationale Vrouwendag in een grote zaal in Brussel. We waren getuige van toespraken van veel bekende vrouwen uit de wereld, waaronder mevrouw Dominique Attias, voorzitter van de Raad van de Stichting Europese Advocaten, en mevrouw Aleksandra Matvichuk, de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede van 2022 uit Oekraïne. Ze spraken over Iraanse vrouwen en de mondiale solidariteit met hen.

Internationale Dag van de Arbeid

Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, is het voor veel arbeiders over de hele wereld een reden tot feest. In Iran is het echter verboden voor arbeiders om zelfs maar vreedzame demonstraties te houden over hun situatie. Als ze dat wel proberen, worden ze gearresteerd en gevangengezet.

Iraanse arbeiders worden ook beroofd van een minimumloon en hebben geen baanzekerheid. Velen werken op tijdelijke contracten en kunnen gemakkelijk worden ontslagen. Hun salarissen zijn erg laag en dekken niet de hoge kosten van hun levensonderhoud.

De veiligheidsproblemen van arbeiders op de werkplek worden genegeerd door de werkgevers, die vaak agenten van het regime zijn. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal ongevallen met letsels of de dood van arbeiders.

Volgens statistieken gepubliceerd door het regeringspersbureau “Ilna” zijn vorig jaar 1900 arbeiders gestorven als gevolg van ongelukken, en zijn er meer dan 5000 gewonden en gehandicapten gemeld.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Arbeid hebben we optredens gehouden om de pijnlijke situatie van Iraanse arbeiders onder de aandacht te brengen bij Nederlandse burgers, en hebben we brochures verspreid om hen te informeren. Dit trok de aandacht van veel Nederlanders.

Internationale Dag tegen Executie

De fascistische regering van de mullahs heeft wereldwijd het record van executies per inwoner. De opmerkelijke toename van het aantal executies vorig jaar laat zien dat de mullahs executies gebruiken als middel om hun heerschappij te handhaven.

In vrijwel alle protestacties en anti-executiecampagnes hebben we deze gruwelijke staatsmisdaad veroordeeld. Door de aandacht van burgers op deze kwestie te vestigen en ter ondersteuning van het stoppen van de executies, hebben we handtekeningen verzameld en naar mensenrechtenorganisaties gestuurd.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Executie hebben we een protestactie, optredens en een tentoonstelling met foto’s van de slachtoffers gehouden op de Dam in Amsterdam.

Internationale Mensenrechten-dag

Het vieren van de Internationale Mensenrechten-dag is voor ons van groot belang, gezien het feit dat de regering van Iran op geen enkele manier de mensenrechten erkent. De religieuze dictatuur in Iran heeft geen respect voor de menselijke waardigheid en erkent daarom de fundamentele mensenrechten niet.

Om de stem van het Iraanse volk over te brengen aan zowel het Nederlandse volk als de Nederlandse regering, hebben we op de Dag van de Mensenrechten een conferentie gehouden, vergezeld van een fototentoonstelling. Hierbij waren vele mensenrechtenactivisten en politieke figuren aanwezig.

Naast toespraken van bekende Nederlandse persoonlijkheden, hebben ook enkele jongeren die samen met hun moeder vastzaten toen zij tussen de 3 en 5 jaar oud waren, en getuige waren van de massamoord, het woord genomen en hun ervaringen gedeeld met de aanwezigen.

De Mullahs worden gezien als vijanden van de Iraanse cultuur en oude tradities. Een van de manieren waarop we weerstand bieden tegen de anti-cultuurregering in Iran, is door het groots en kleurrijk organiseren van traditionele Iraanse festivals.

Van de oude Iraanse festivals zijn er drie die als de belangrijkste worden beschouwd en die worden gevierd door Iraniërs zowel binnen als buiten Iran.

De nacht van Yalda

De nacht van Yalda is een viering die plaatsvindt op de eerste avond van de winter, de langste nacht van het jaar, en heeft duizenden jaren oude wortels in de Iraanse geschiedenis. Iraniërs vieren deze nacht omdat het de overgang markeert naar kortere nachten en de overwinning van licht op duisternis symboliseert. Het Iraanse volk heeft de heerschappij van dictators altijd vergeleken met de nacht van Yalda en streeft ernaar het licht en de warmte te zien door een einde te maken aan de onderdrukkende regimes, wat eigenlijk het begin van vrijheid en gerechtigheid betekent. Deze viering werd gehouden in ons kantoor in Den Haag, met een grote opkomst van Iraniërs. Het was een gelegenheid voor ons allen om opnieuw met feest en vreugde een pact te sluiten om een einde te maken aan de donkere nachten van de dictatuur in Iran en onze inspanningen te vergroten om de zon van vrijheid en vrede te laten opkomen.

Vuurfestival

Het woensdagnacht vuurwerk is ook een traditioneel feest dat duizenden jaren oud is, net als het Yalda-feest. Het wordt gehouden in de nacht van de laatste woensdag van het jaar. Als het donker wordt, steken mensen zeven vreugdevuren aan en springen en zingen over het vuur, en vragen het vuur om hun zorgen en problemen te verbranden. Dit jaar hebben we dit feest gevierd op het strand van Almere, waar Iraniërs en hun Nederlandse vrienden werden uitgenodigd om de traditie te ervaren. Ze werden getrakteerd op traditionele Iraanse soep en noten.

Nowruz (nieuwe dag) is een van de belangrijkste culturele feesten van Iran, dat 1403 jaar oud is. Het begint op de eerste dag van de lente.

Twee tot drie weken voor het nieuwe jaar maken Iraniërs hun huizen grondig schoon en kopen nieuwe spullen, waaronder nieuwe kleding. Ze zetten zeven voorwerpen op tafel die allemaal beginnen met de letter S in het Perzisch, elk met een positieve betekenis. Deze objecten symboliseren frisheid, groei, overwinning, geduld, liefde, rijkdom, gezondheid en welvaart.

In Nederland vieren we ook elk jaar Iraans oud en nieuw, waarbij we de zaal versieren met de zeven S-voorwerpen, bloemen en bloesems. We nodigen onze Iraanse en Nederlandse vrienden, evenals vertegenwoordigers van andere nationaliteiten en verenigingen, uit om samen gezellige momenten te delen met noten, snoep, dineren, dansen en vreugde. We bidden voor het Iraanse volk bij het aanbreken van het nieuwe jaar.

De viering van het Iraanse oud en nieuw is ook een teken van culturele uitwisseling tussen verschillende etniciteiten van Iran. Iraanse asielzoekers nemen van harte deel aan het nieuwjaarsfeest.

Beelden van martelaren van de opstand van september 2022 tijdens het nieuwjaarsfeest, naast de tafel met de zeven S-voorwerpen

Kerstfeest

Op de avond van de kerstviering gingen we, zoals elk jaar, met een aantal vrijwilligers naar de kerk, staken een kaars aan en baden voor alle mensen, in het bijzonder voor onze christelijke landgenoten die onderdrukt worden in Iran.

Beste supporters,

Ons laatste woord is hetzelfde als ons eerste woord. Zonder uw hulp en steun kunnen wij de humanitaire doelstellingen van onze vereniging niet bereiken.

Het fundamentalistische regime van de mullahs in Iran vormt een groot mondiaal probleem. Naast het onderdrukken en executeren van het eigen volk in Iran, is dit regime ook het centrum van de export van terrorisme en oorlogsvoering buiten Iran.

Tegenwoordig weten alle internationale persoonlijkheden dat de belangrijkste oorzaak van de bloedige oorlog die op 7 oktober 2023 in Gaza begon, en die de vrede en veiligheid van de wereld in gevaar heeft gebracht, de mullahs in Iran zijn.

Het bouwen aan een betere en veiligere wereld is het hoofddoel van mensen die geloven in menselijke waarden, vrijheid en vrede.

Wij hebben dit pad bewandeld en danken u voor het kiezen om bij ons te zijn. Samen kunnen we een betere wereld creëren. We zullen tot het einde van deze reis samen zijn.

Stichting Steun Mens en Rechten

Financiële verantwoording

Financieel beheer is een van de randvoorwaarden voor stichting steun mensenrechten stop maatschappelijk geweld in 2018 geweest. Uitgangspunten voor het financieel beheer zijn transparantie, verantwoording en verantwoordelijkheid en zorg voor continuïteit. Het financieel beleid van de stichting steun mensenrechten stop maatschappelijke geweld bestaat uit vrijwillige giften en hulp van mensen.
Stichting Steun mensenrechten

31-dec-23 31-dec-22
Activa
Materiële vaste Activa 5.100 5.100
Vorderingen 6.554 750
Liquide middelen 29.700 26.115
Totaal 41.354 31.965
Passiva
Eigen vermogen 39.665 30.949
Kortlopende schulden 1.689 1.016
Totaal 41.354 31.965
Resultaatrekening over: 2023 2022
Ontvangsten
Giften, Schenkingen en Donaties 231.633 179.355
Overige baten 0.00 0.00
Totaal 231.633 179.335
Directe uitgaven
Project kosten 11.448
Demonstraties, bijeenkomsten 65.796 51.681
Human Right projecten 59.536 21.494
Mediavoorlichtinge satelliet 20.666 12.675
Voorlichting/briefing 10.800 12.356
Medische hulp projecten 114
Massamoorden 1988 8.105 8.486
Vrouwen rechten projecten 13.800 6.000
Kosten werving donatie 8.261 8.806
Totaal projecten en activiteiten 186.964 133.060
indirecte uitgaven
Afschrijvingen 1.946
Overige personeelskosten 4.818
Huisvestingskosten 21.048 19.174
Autokosten 2.444
Algemene kosten 900 850
Kantoorkosten 8.500 7.835
Som der kosten 32.394 35.121
Rentelasten en soortgelijke kosten -2.011 -2.134
Bijzondere lasten -1.439
Resultaat 10.268 7.601