19 december 2019 – Het nieuwe Hoofd van Buitenlandse Aangelegenheden, Josep Borrell Fontelles, gaf zondag j.l. namens de groep van 28 landen een verklaring uit ,waarin hij van het regime van Iran eist, dat deze de gedetineerde actievoerders vrij laat.
Hier volgt de volledige tekst van de E.U. verklaring aangaande de protesten in Iran.
Raad van Europa
Persbericht 8 Dec.2019

Verklaring van de hoogste vertegenwoordiger, Josep Borrell Fontelles, namens de Europese Unie – betreffende de recente protesten in Iran.

Gedurende de afgelopen weken hebben velen in Iran gebruik gemaakt van hun fundamentele rechten, n.l. het recht van samenkomst en het betuigen van hun ellendige economische omstandigheden.
Een zich uitdijende hoeveelheid bewijsmateriaal laat zien, dat, in weerwil van herhaalde oproepen tot een gematigder optreden, de Iraanse veiligheidstroepen de recente protestacties juist met buitensporig geweld beantwoordden: met als resultaat hoge aantallen doden en gewonden.
Voor de E.U. en haar leden is dit alom disproportionele gebruik van geweld tegen ongewapende actievoerders onacceptabel.

We dringen er bij de Iraanse autoriteiten dan ook op aan om onderzoek te doen, op transparante en geloofwaardige wijze, naar het feitelijke aantal doden én gedetineerden en deze laatsten een fair proces te geven.
Wij verwachten dat degenen, die zich schuldig gemaakt hebben aan geweldpleging, zich zullen moeten verantwoorden en dat, overeenkomstig de verklaringen van hogere Iraanse officials hieromtrent, de gedetineerden die vast zitten zonder gewelddadig opgetreden te hebben, onmiddellijk vrijgelaten worden.

Het besluit van Iran de Iraanse burgers toegang tot gebruik van internet meer dan een week lang te ontzeggen, zorgde ervoor dat er geen communicatie en vrije informatie-uitwisseling mogelijk was.
Dit is een duidelijke schending van de Vrijheid van Meningsuiting .
Fundamentele rechten zoals die van Vrije meningsuiting en Vergadering moeten te allen tijde gerespecteerd worden.
De Iraanse autoriteiten moeten hun internationale verplichtingen nakomen , speciaal die uit Het Internationale Verdrag betreffende Burgerlijke en Politieke Rechten.
De Europese Gemeenschap gaat in op alle problematische kwesties die binnen de bilaterale uitwisseling met Iran spelen, inclusief de Mensenrechten. En dat zal zij blijven doen.

BRON:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/08/declaration-by-high-representative-josep-borrell-fontelles-on-behalf-of-the-eu-on-the-recent-protests-in-iran/