20 november 2011
“Door het aantal terechtstellingen in de eerste helft van het jaar 2011 is Iran – per hoofd van de bevolking – wereldwijd het land met de meeste terechtstellingen geworden.”
Het Europese Parlement heeft op 17 november met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin de toenemende mensenrechtenschendigen in Iran scherp veroordeeld worden. Daarin spreekt het EU-Parlement „zijn diepste bezorgdheid uit over de voortdurend verslechterende menschenrechtensituatie in Iran, het groeiende aantal politieke gevangenen, het nog steeds hoge aantal terechtstellingen – ook van minderjarigen – , en de algemene inzet van folteringen en unfaire procedures“. In de motie wordt erop gewezen dat „ Iran door het aantal terechtstellingen in de eerste helft van het jaar 2011 – per hoofd van de bevolking – wereldwijd het land met de meeste terechtstellingen geworden. is en daarmee in tegenstelling tot de werlewijde tendens tot afschaffing van de doodstraf staat“.

Iran stelt volgens verscheidene berichten meer jeugdige delinquenten terecht dan welk ander land ook. Het EU-Parlement „keurt de in Iran gepraktizeerde doodstraf nadrukkelijk af en roept de Iraanse staat op om conform de resoluties 62/149 en 63/138 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in afwachting van de afschaffing van de doodstraf een moratorium voor terechtstellingen in te stellen.“
Het Europaparlement verklaart zich bereid om bijkomende sancties tegen individuele personen te bepleiten, die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Iran. Het roept de EU-lidstaten die permanente leden van de UNO-Veiligheidsraad zijn, op om het initiatief te nemen tot een onderzoek door de UNO of de misdaden die door de Iraanse overheidsorganen begaan worden, misdaden tegen de menselijkheid zijn.