Naam ANBI : Stichting steun mensenrechten, Stop maatschappelijke geweld
KVK : 34309629
Rsin/Fiscaal nummer: 819811403

Post adres: Postbus 13482, 2501EL Den Haag
Bezoekadres: Soesterbergstraat 125, 2546xp Den Haag
Telefoon: 0703470136
E-mail: steun.mensen.rechten@gmail.com
Website: www.steunmensenrechten.nl

Bankgegevens:
Incassant ID: NL94ZZZ343096290000
Rabobank:NL68RABO0139241264
ING Bank: NL61INGB0005827555

De bestuur instelling:
Onze bestuurssamenstelling is een voorzitter, secretaresse en. penningmeester en twee
algemene bestuursleden. Adressen bij de stichting bekend.
Bestuursleden hebben gezamenlijke bevoegdheid.

Het beleidsplan:
Afgelopen jaar heeft het bestuur elk kwartaal vergadering gehouden op haar kantoor in Den Haag,
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van stichting.
Na afloop van boekjaar 2012 is de balans vastgesteld en zijn besluiten genomen naar aanleiding van de uitgaven en inkomsten.
Onze bestuursleden zijn in verschillende periodes door oproep door de secretaris bijeen gekomen om te beslissen over te voeren acties naar aanleiding van gebeurtenissen in Iran.

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden, Zij hebben wel recht op vergoeding van de door de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Doelstelling:
De Stichting heeft als doel: Het bevorderen van (inter) nationale hulp en samenwerking voor het realiseren van de Conventie van Mensenrechten van de Verenigde Naties” in Iran.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door hulpverlening aan de slachtoffers van diverse maatschappelijke misstanden in de samenleving van Iran. Alsmede de bekendmaking van deze schendingen van de mensenrechten door middel van het voorbereiden en organiseren van demonstraties, bijeenkomsten, conferenties, seminars en symposia. En ook met behulp van het publiceren, drukken en verspreiden van boeken, tijdschriften, bulletins en brochures. Tenslotte streven wij na samenwerking met andere (inter) nationale organisaties, die eenzelfde doel beogen
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Afgelopen jaar was onze stichting samen met onze vrijwilligers goed actief geweest voor mensenrechten in Iran en heeft veel succes gehad.
Wij organiseerden meer dan 80 actiedagen en 10 bijeenkomsten ,lezingen, voorlichtingscampagnes met oproepen tot internationale solidariteit naar aanleiding van de arrestaties van advocaten, studenten, een weblogger, executies van politieke gevangenen en minderjarigen en het gewelddadige optreden tegen studentendemonstratie.
Dit doen we voor vrouwenrechten en tegen stenigingen, en tegen aanvallen op Iraanse vluchtelingen kamp
Door onze activiteiten wilden wij veel aandacht trekken om massamoorden en           terechtstellingen te kunnen voorkomen.
Door deze activiteiten hebben wij contacten gehouden met diverse mensen en organisaties in Nederland en de wereld, die opkomen voor de rechten van vrouwen, religieuze of etnische groepen, politieke gevangenen, advocaten, kunstenaars of journalisten en alle anderen die worden onderdrukt en waarvan de rechten op brute wijze worden geschonden en stelselmatig worden ingeperkt.
Vrijwilligers van onze stichting gaan dagelijks naar verschillende steden om brochures uit te delen en met mensen spreken, hen te informeren en aandacht en steun vragen voor de mensenrechtenproblematiek in Iran..
Via post en e-mail hebben wij onze donateurs en supporters op de hoogte gehouden van de situatie in Iran en onze projecten en activiteiten.
Wekelijks stuurden wij e-mail berichten en brieven naar humanrightorganisaties; zoals de Verenigde Natie, het Rode Kruis enz. In dat kader vroegen wij frequent aandacht voor urgente schrijnende gevallen, voor vluchtelingen en voor gevangenen in Iran.
We hebben deel genomen aan conferentie van de internationale vrouwendag.
Op feestdagen volgens de Iraanse jaarkalender hebben wij culturele activiteiten georganiseerd; zoals het Shabe yalda, Charshanbehsori, Suikerfeest, het Offerfeest, Nourooz (Iraanse nieuwjaar).
Rondom Kerstmis en Oud en Nieuw hebben wij met onze programma’s Nederlanders en mensen van andere nationaliteiten uitgenodigd om op feestelijke wijze kennis maken met onze cultuur.
Er waren dagelijkse op kantoor spreek/bezoek uren: Tijdens deze uren hebben wij gesprekken gevoerd met verschillende mensen en onder een kop koffie/thee en warme eten hebben wij naar hun problemen geluisterd en hun pijn verminderd. Deze gesprekken waren vooral met Iraniërs die in Iran in de gevangenissen vastgezeten hebben. In de gesprekken hebben wij nieuws ontvangen over familieleden van de gevangenen of geëxecuteerden die in Iran onderdrukt waren of zijn en hulp zoeken.


Financiële verantwoording

Financieel beheer is een van de randvoorwaarden voor stichting steun mensenrechten stop maatschappelijk geweld in 2013 geweest. Uitgangspunten voor het financieel beheer zijn transparantie, verantwoording en verantwoordelijkheid en zorg voor continuïteit. Het financieel beleid van de stichting steun mensenrechten stop maatschappelijke geweld bestaat uit vrijwillige giften en hulp van mensen.

 

Resultaatrekening over

2013

2012

Ontvangsten:    
Ontvangen Giften en donaties:

68.173,64

79.338,37

Besteed rechtstreeks aan Projecten en activiteiten

29.508,97

40.783,21

 

38.664,67

38.555,16

Uitgaven

Huisvestingskosten

18.883,67

42.394,70

Afschrijvingen

0,00

0,00

Beheerkosten

11.311,17

5.995,93

Bestuurs- en vervoerkosten

2.208,79

2.598,77

Financiële baten en lasten

888,73

695,55

 

5.372,31

-13.129,79

Bijzondere baten en lasten

0,00

0,00

Resultaat stichtingsjaar

5.372,31

-13.129,79

Balans per 31 december

Activa:

Vaste activa

0,00

0,00

Vorderingen

0,00

0,00

Liquide middelen

1.361,61

1.288,31

Passiva:

Eigen vermogen

-2.837,39

-8.209,70

Kortlopende schulden

4.200,00

9.498,01

Toelichting op de resultaatrekening

Ontvangen giften en donaties

Het betreft hier de ontvangen giften en donaties door middel van wervingsacties.

Besteed rechtstreeks aan projecten en activiteiten

Het betreft hier de uitgaven voor porti, telefoon, vergoeding vrijwilligers, hotels e.d. vergaderingen van projecten en activiteiten.

Huisvestingskosten

Het betreft hier de huur en energiekosten voor het pand in Den Haag.

Afschrijvingen

Er zijn geen activa aanwezig behoeft te worden afschreven in dit boekjaar.

Beheerskosten

Dit betreft de kosten voor porti, telefoon, administratie, verzekering en giften etc.

Bestuurs- en vervoerkosten

Dit zijn reiskosten voor de vrijwilligers op kantoor en de motorrijtuigenbelasting, onderhoud en verzekering op de aanwezige automobielen.

Financiële baten en lasten

Dit betreft bankrente en bankkosten.

Bijzondere en lasten

In dit boekjaar niet aanwezig.

Toelichting op de balans

Materieel vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd legen aanschaffingsprijs verminderd met de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de verwachte levensduur per categorie actief en worden toegepast vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa, met uitzondering van effecten, worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen . Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het betreft hier het overschot of tekorten van het lopende boekjaar gesaldeerd met de vorige boekjaren.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Passiva 2013 2012
Eigen vermogen

Saldo per 1 januari

-8.209,70

4.920,09

Resultaat boekjaar

5.372,31

-13.129,79

 

-2.837.39

-8.209,79

Kortlopende schulden

Crediteuren

950,00

8.748,01

Lening

2.500,00

0,00

Nog te betalen bedragen

750,00

750,00

 

4.200,00

9.498,01

Begroting 2014

Resultaatrekening over 2013 2014
Ontvangsten

Ontvangen giften en donaties

68.173,64

70.000,00

Besteed rechtstreeks aan projecten en activiteiten

29.508,97

35.000,00

 

38.664,67

46.000,00

Uitgaven

Huisvestingskosten

18.883,67

36.000,00

Afschrijving

0,00

0,00

Beheerskosten

11.311,17

6.000,00

Bestuurs- en vervoerkosten

2.208,79

2.500,00

Financiële baten en lasten

888,73

750,00

Bijzondere baten en lasten

0,00

0,00

Resultaat Stichtingsjaar 5.372,31

750,00