Naam ANBI :  Stichting steun mensenrechten, Stop maatschappelijke geweld 
KVK: 34309629

KVK: 34309629
Rsin/Fiscaal nummer: 819811403

Post adres: Postbus 13482, 2501EL Den Haag
Bezoekadres: Lange kleiweg 54 Rijswijk
Telefoon: 0703470136
E-mail: steun.mensen.rechten@gmail.com
Website: www.steunmensenrechten.nl

Bankgegevens:
Incassant ID: NL94ZZZ343096290000
Rabobank: NL68RABO0139241264
ING Bank: NL61INGB0005827555

De bestuur instelling:
Onze bestuurssamenstelling is een voorzitter, secretaresse en. penningmeester.
Adressen zijn bij de stichting bekend.
Bestuursleden hebben gezamenlijke bevoegdheid.
Als Publicatie van de namen van bestuurders voor hen en of familieleden van hun veiligheidsrisico vormt, kan ontheffing worden verleent door de belastingsdienst.
Daarvoor heeft belastingdienst een ontheffing aan de stichting verleend.

Het beleidsplan:
Afgelopen jaar heeft het bestuur elk kwartaal vergadering gehouden op haar kantoor in Den Haag,
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van stichting.
Na afloop van boekjaar 2015 is de balans vastgesteld en zijn besluiten genomen naar aanleiding van de uitgaven en inkomsten.
Onze bestuursleden zijn in verschillende periodes door oproep door de secretaris bijeen gekomen om te beslissen over te voeren acties naar aanleiding van gebeurtenissen in Iran.

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden, Zij hebben wel recht op vergoeding van de door de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling:
De Stichting heeft als doel: Het bevorderen van (inter) nationale hulp en samenwerking voor het realiseren van de Conventie van Mensenrechten van de Verenigde Naties” in Iran.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door hulpverlening aan de slachtoffers van diverse maatschappelijke misstanden in de samenleving van Iran. Alsmede de bekendmaking van deze schendingen van de mensenrechten door middel van het voorbereiden en organiseren van demonstraties, bijeenkomsten, conferenties, seminars en symposia. En ook met behulp van het publiceren, drukken en verspreiden van boeken, tijdschriften, bulletins en brochures. Tenslotte streven wij na samenwerking met andere (inter) nationale organisaties, die eenzelfde doel beogen
Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het Jaarverslag 2016: Stichting Steun Mensenrechten.

Voorwoord

In 1979 kwamen Iraniërs in opstand tegen de dictatuur van de Sjah voor meer vrijheid en democratie. In de afgelopen 38 jaar kende Iran zeer veel martelingen, executies en grove schendingen van de mensenrechten. Sindsdien zijn er meer dan 120.000 mensen geëxecuteerd en executie van jongeren, vrouwen, intellectuelen, journalisten en activisten is nog steeds aan de orde van dag.

Resultaat van de bijna vier decennia lange heerschappij van een middeleeuwse theocratie van Mollahs in Iran, is armoede, corruptie en werkloosheid, die gepaard gaan met uitzichtloosheid voor de jongere generatie. Vele duizenden daklozen, waaronder veel jonge kinderen, moeten in Teheran op straat de nacht doorbrengen. Een nieuw fenomeen is dat de mensen die huis en haard verloren hebben hun toevlucht zoeken tot graven op de begraafplaatsen. De Mollahs begaan vele misdaden in de naam van God en religie. Het Iraanse regime is tot nu toe 62 keer veroordeeld door VN resoluties over de mensenrechten situatie in Iran. Het laatste rapport van de speciale VN gezant voor de mensenrechten in Iran, dhr. Ahmed Shaheed, vermeldt dat grove schending van de mensenrechten nog aan de orde van de dag is. Het Iraanse regime laat geen enkele mensenrechten organisatie tot het land toe om te voorkomen dat de situatie in Iran onafhankelijk onderzocht kan worden.

In de afgelopen jaren probeerde onze stichting een stem te geven aan de slachtoffers van dit regime en hun families. We stellen de vele misdaden van het Iraanse regime aan de kaak en vragen aandacht voor diegenen die zich ten behoeve van vrijheid en democratie hiertegen verzetten. Zo willen we dat mensen die zich verzetten tegen de onderdrukking van dit regime zich gesteund voelen door ons en de hoop niet verliezen.

Het jaar 2016 is in Iran begonnen met executies. Alleen al in de eerste week van januari zijn er 25 mensen opgehangen. Op deze wijze ging het jaar 2016 ook verder en wij hebben vaak nieuws moeten aanhoren over de vele executies, waaronder die van minderjarigen en van religieuze en etnische minderheden zoals Sunni’s, Koerden en Baluchi’s. Maar ook nieuws over massa executies in gevangenissen in de steden Sari, Zahedan, Orumiyeh, Karaj en Khoramabad. Er werden gemiddeld drie mensen per dag gedood. En ook over de raketaanval op Kamp Liberty in Irak, waar Iraanse dissidenten verbleven die in juni 2016 werden bestookt door 80 raketten. Hierbij lieten 24 mensen het leven en raakten 40 mensen gewond.

Discriminatie van minderheden, zwakkeren in de maatschappij en vrouwen, die door de corruptie en onderdrukking een zwaar leven leiden, gaat onverminderd door. Meest schrijnend voorbeeld waren de arme daklozen die hun toevlucht zochten in de graven op de begraafplaatsen. Ze werden met harde hand verdreven en sommigen werden gearresteerd.

Sommige gevangenen die eerder waren vrijgelaten zijn opnieuw opgepakt.

In gevangenissen gingen de gevangenen in hongerstaking vanwege de mensonwaardige situaties aldaar, onrechtvaardige veroordelingen en de rechtsgang. Veel hongerstakers kwamen in een levensgevaarlijke situatie terecht waarbij geen medische zorg verleend mocht worden. De speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechten situatie in Iran heeft hierover zijn ernstige zorgen geuit.

Er zitten vele jonge mensen in de dodencel. Het regime heeft 11 veroordelingen uitgesproken tot amputatie van de handen. Tot het einde van het jaar zijn er 3 van uitgevoerd.

Zes mensen zijn veroordeeld tot ‘verwijdering van de ogen’; 1 van deze vonnissen is in 2016 uitgevoerd.

Twee mensen zijn gestenigd en in totaal zijn 11.718 zweepslagen toegediend aan veroordeelden.

100 burgers hebben het leven gelaten door militaire interventies van het regime.

1806 mensen zijn gearresteerd vanwege deelname aan demonstraties.

Ten minste 964 mensen zijn geëxecuteerd.

In 2016 hebben we weerloze slachtoffers van dit regime en hun familie hulp geboden en bijgestaan. Met het aan de kaak stellen van de misdaden van het regime trachtten we een stem te geven aan hen die strijden voor meer vrijheid en democratie in Iran en aan hen die immense druk en repressie ten deel valt. We hebben hun stem aan het publiek en de mensenrechten organisaties laten horen.

Onze stichting ziet het opkomen voor de zwakkeren en onderdrukten en het hoop geven aan deze groepen mensen als onze plicht. We hebben ons volledig toegelegd op het tegengaan van onderdrukking, vooral gericht op de Iraanse vluchtelingen in het Irakese vluchtelingenkamp.

Verslag 2016 van de Stichting Mensenrechten

 1. Onze activiteiten in 2016: algemeen kader en kleinere, incidentele of reguliere activiteiten

Onze activiteiten in 2016 richtten zich op snelle acties en reacties om het acute leed veroorzaakt door de onderdrukking in Iran tegen te gaan. Met snelle (re)acties probeerden we aandacht te genereren van de mensenrechten organisaties en het publiek ten einde hen te mobiliseren. Op deze wijze kon het regime onder druk gezet worden om de mensenrechten schendingen te stoppen of te verminderen. Zo is er veel druk uitgeoefend op het regime bij arrestaties van activisten, om te komen tot uitstel en/of herroeping van executies of om vrijlating van gevangenen te bewerkstelligen. Ook zijn verdere aanvallen op Iraanse vluchtelingen in het Irakese vluchtelingenkamp voorkomen, doordat deze vluchtelingen naar een veilige plek zijn gebracht.

Deze doelen hebben we bereikt door het organiseren van wekelijkse demonstraties, bijeenkomsten, straattentoonstellingen en boekenverkoop in Amsterdam en Den Haag. Daarnaast voerden we in vele steden informerende gesprekken met honderden voorbijgangers op straat.

Doel van de acties: het aan de kaak stellen van de misdaden van het regime in algemene zin. De aandacht vestigen op onderdrukking en religieuze repressie. Internationale mensenrechten organisaties tot actie bewegen en het lot van de vluchtelingen in het kamp in Irak onder de aandacht te brengen.

 • In 2016 zijn er 48 acties georganiseerd in Den Haag en Amsterdam.
 • Bij een handtekeningenactie zijn 5000 handtekeningen verzameld en vervolgens overhandigd aan de Afdeling Mensenrechten van de Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Een demonstratie tegen de arrestatie van mensenrechten activisten in Iran, waaronder mevrouw Akbari en mensenrechten advocaat mevrouw Nasrin Sotudeh.
 • Organiseren van een ondersteuningsactie voor de demonstraties van leraren en arbeiders in Iran. Leraren, arbeiders en buschauffeurs waren de straat opgegaan nadat ze vele maanden geen salaris hadden ontvangen. Velen van hen zijn toen opgepakt, waaronder Jafar Aziemzadeh, Reza Shahabi en Behnam Ebrahimzadeh. De gevoerde actie heeft een bijdrage geleverd aan het verwezenlijken van de eisen van de leraren en aan de vrijlating van enkele vertegenwoordigers van de leraren.
 • Acties tegen de onderdrukking van religieuze en etnische minderheden. Tijdens de regeringsperiode van Rouhani is de onderdrukking van minderheden toegenomen. We hebben actie gevoerd tegen de arrestatie van, onder anderen, Hossain Brojerdi en Maryam Naghash Zargaran. We hebben in een kerk een bijeenkomst over en voor hen georganiseerd en tegen hun arrestatie handtekeningen ingezameld.
 1. Campagne voor solidariteit met de slachtoffers van mensenrechten schendingen en tegen de executies in Iran

Gedurende het jaar 2016 hebben onze vrijwilligers gedurende drie dagen per week in vele steden het publiek direct benaderd. In de steden, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Nijmegen, Delft, Gouda en Hilversum zijn de schendingen van de mensenrechten in Iran gedocumenteerd aan de kaak gesteld. Hierbij zijn duizenden handtekeningen verzameld als ondersteuning in de strijd tegen de mensenrechten schendingen in Iran. Deze handtekeningen zijn aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken overhandigd.

In 2016 zijn we doorgegaan met het verspreiden van meer dan tienduizend gedrukte nieuwsbrieven, onze standpunten en informatieve boeken, om aandacht te vragen voor de mensenrechten in Iran. Met hetzelfde doel hebben we informatie verspreid naar geïnteresseerden via e-mail en nieuwsbrieven.

 1. Verdediging van de Iraanse vluchtelingen in kamp Liberty in Irak was een van de speerpunten van onze stichting in 2016.

De bewoners van kamp Liberty zijn Iraanse dissidenten die voorheen in kamp Ashraf waren gehuisvest. Zij verbleven in kamp Liberty onder erbarmelijke omstandigheden in een kamp dat niet voldeed aan de internationaal geaccepteerde normen. In deze situatie zijn ze diverse keren aangevallen door het regime van Mollahs. De Irakese regering, in samenwerking met het regime van Iran, stelde voor het kamp een embargo in op medicijnen en voedsel.

In juni 2016 heeft het regime van de mollahs kamp Liberty met 80 raketten bestookt, met de bedoeling het kamp volledig te vernietigen. Deze aanval heeft het leven van 24 bewoners geëist en er zijn een nog groter aantal gewonden gevallen. Hiertegen hebben we actie gevoerd, vooral richting het Nederlandse Parlement, en hebben we gepleit voor de bescherming en herplaatsing van deze vluchtelingen naar veilige landen buiten Irak. Onze actie heeft uiteindelijk een bijdrage geleverd aan het oplossen van dit probleem. Met vreugde kunnen we melden dat deze vluchtelingen in september 2016 naar veilige landen zijn verplaatst. We zullen hen die veel schade en leed hebben ondervonden, waar nodig, blijven ondersteunen.

 1. Demonstraties en bijeenkomsten van grotere omvang
 • Op de Internationale Dag tegen Executies hebben we een omvangrijke demonstratie georganiseerd waaraan honderden Iraniërs en Nederlanders hebben deelgenomen. Tijdens deze demonstratie hebben een aantal vertegenwoordigers van andere stichtingen, onder meer op het gebied van vrouwen, jongeren en cultuur, het woord gevoerd over de mensenrechten situatie in Iran.
 • Om de massamoord in 1988 op 30.000 gevangenen te herdenken hebben we een demonstratie georganiseerd in Den Haag. In 1988 heeft Khomeini ongeveer 30.000 gevangenen geëxecuteerd, waarvan velen hun gevangenisstraf al hadden uitgezeten. In deze demonstratie in Den Haag zijn moeders en familieleden van geëxecuteerde gevangenen aan het woord geweest. Daarnaast was er ook een straattentoonstelling met foto’s van slachtoffers. Sprekers, waaronder moeders en andere familieleden, hebben aan de hand van hun ervaringen verschillende kanten van deze misdaad van het regime belicht.
 • In 2016 kwamen we steeds meer in contact met Iraanse asielzoekers in Nederland. Ze vertelden ons hun verhaal en hun zorgen over de familie die nog in Iran is. Iraanse asielzoekers hebben veel leed meegemaakt en verkeren in onzekerheid in Nederland aangezien ze nog niet weten of ze hier mogen blijven. We hebben in totaal vier grote bijeenkomsten georganiseerd waarin de zorgen van asielzoekers werden besproken en, waar nodig en mogelijk, informatie werd gegeven. We hopen op deze wijze hun leed en psychische druk, die inherent zijn aan hun onzekere bestaan in Nederland, te verzachten.
 • Op 7 mei hebben we een demonstratie georganiseerd om de raketaanval van Assad op een ziekenhuis in Syrië te veroordelen. Daarin hebben we ook de Nederlandse regering en mensenrechten organisaties gevraagd om deze misdaad te veroordelen en te voorkomen dat er nog meer onschuldige burgers hun leven verliezen.
 • Op 28 mei hebben we een grote demonstratie georganiseerd bij de Tweede Kamer om tegen de raketaanval op kamp Liberty in Irak te protesteren en om meer betrokkenheid van de Nederlandse regering en internationale organisaties te vragen om herhaling van zulke misdaden te voorkomen.
 • Op 30 mei is een demonstratie georganiseerd bij de Tweede Kamer waar, samen met enkele andere verenigingen, aandacht is besteed aan de situatie van de arbeiders in Iran.
 • Vanaf 31 mei zijn we een handtekeningenactie gestart in verband met de massamoord van 1988, gepleegd door het Iraanse regime. We willen deze misdaad bij de internationale rechtsorganen erkend krijgen als misdaad tegen de menselijkheid. Hiervoor hebben we 5000 handtekeningen verzameld en overhandigd aan de Afdeling Mensenrechten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Op 11 juni hebben we een bliksem actie georganiseerd om de voortdurende onderdrukking van vrouwen en vooral vrouwelijke studenten te veroordelen.
 • Naar aanleiding van de reis van de minister van Buitenlandse Zaken van het regime hebben we (ook op verzoek van Iraanse asielzoekers en familie van slachtoffers van het regime) een demonstratie georganiseerd bij de Tweede Kamer. Tijdens deze demonstratie hebben de heren Henk de Haan, oud CDA parlementariër, en Harry van Bommel, SP Kamerlid, de aanwezigen toegesproken. De demonstratie hekelde de aanwezigheid van Jawad Zarif in Nederland en de ontvangst door de Nederlandse regering, vooral omdat Jawad Zarif het Iraanse volk niet vertegenwoordigt.
 • Er is een demonstratie georganiseerd bij het Nederlandse Parlement om aandacht te vragen voor de situatie van de bewoners van Kamp Liberty in Irak en hun (mensen)rechten te verdedigen en de enorme druk die zij moeten ondergaan te veroordelen.
 • Op 30 juli is een vergadering belegd voor de leden en vrijwilligers van de stichting om terug te blikken op de stichtingsactiviteiten en te brainstormen over hoe we onze activiteiten verder kunnen verbeteren.
 • Op 17 september is een bijeenkomst georganiseerd in Amsterdam naar aanleiding van de vele executies en de verslechtering van de mensenrechten situatie in Iran. De mensenrechten situatie in Iran is besproken, alsook de wijze waarop we hierin verbetering zouden kunnen brengen.
 • Op 29 oktober is een demonstratie georganiseerd bij het gebouw van de Tweede Kamer om de aanval op Kamp Liberty te herdenken en vrijlating van de politieke gevangenen te eisen. Aan deze demonstratie, die na een mars naar het gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd afgesloten, hebben ongeveer 150 mensen deelgenomen. Een delegatie van de demonstranten heeft een brief met eisen overhandigd.
 1. Internationale activiteiten van de stichting
 • Op 28 januari zijn we samen met 160 demonstranten naar Parijs gegaan om deel te nemen aan een grote demonstratie “No to Rouhani” om duidelijk te maken dat Rouhani het Iraanse volk niet vertegenwoordigt en dat de mensenrechten schendingen moeten stoppen. Als onderdeel van de manifestatie hebben, onder anderen, bekende Franse mensenrechten activisten de demonstratie toegesproken.
 • We hebben met een grote groep deelgenomen aan een bijeenkomst in Parijs ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. De vrouwenkwestie in Iran is uitvoerig besproken. Van deze bijeenkomst zijn foto’s en een film gemaakt die later zijn verspreid.
 • De stichting is met een groep van 120 mensen naar Parijs afgereisd om deel te nemen aan een seminar tegen de doodstraf. De sprekers waren onder andere Gilbert Mitterrand, de zoon van de vroegere Franse president, wijlen François Mitterrand, en de dochter van wijlen Nelson Mandela, mevrouw Pumla Makaziwe “Maki” Mandela. De mensenrechten situatie in Iran is daar uitvoerig besproken en van het regime werd geëist te stoppen met de executies.
 • Op 9 juli hebben we in Parijs deelgenomen aan de grootste bijeenkomst van Iraniërs wereldwijd, om te pleiten voor democratie en vrijheid in Iran.
 1. Samenwerking
 • Gedurende het gehele jaar 2016, hebben we 42 vergaderingen georganiseerd met ongeveer 10 andere Nederlandse en Iraanse stichtingen en verenigingen rondom de thema’s samenwerking, afstemming en hulpverlening aan Iraanse vluchtelingen die onder zware omstandigheden hier verblijven.
  Per maand hebben we twee “events” georganiseerd, altijd bereid met anderen samen te werken waar het om het veroordelen van mensenrechten schendingen in Iran gaat.
 1. Activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

Onze stichting heeft alle Iraanse culturele en nationale (feest)dagen aangegrepen om er een ontmoetingsgelegenheid van te maken voor Iraniërs uit alle gelederen. Zo hebben we ongeveer 240 families van Iraanse ballingen, ongeacht hun culturele, etnische en religieuze achtergrond met elkaar in contact gebracht en heeft iedereen zich achter de mensenrechten activiteiten van de stichting geschaard.

Hieronder een overzicht van deze activiteiten:

 • Op 5 maart het “CharshanbeSouri feest” oftewel “het feest van het vuur”, traditioneel op de dinsdagavond voor de woensdagse feestdag.
 • Nieuwjaarsfeest in Rijswijk, waar een bekende zangeres in ballingschap heeft opgetreden. Hiervoor hebben we ook vervoer geregeld voor de Iraanse asielzoekers die graag naar het feest wilden komen maar niet in staat waren om hun eigen vervoer te regelen.
 • We hebben het (13Bedaar) Natuurfeest op 2 april gevierd in het Zuiderpark in Den Haag. Vanuit diverse plaatsen in Nederland kwamen Iraniërs naar Den Haag om samen het feest te vieren met muziek, sport en spel.
 • Op 9 april een demonstratie bij het Parlement in Den Haag naar aanleiding van de nieuwe golf van arrestaties en executies in Iran.
 • Op 16 april een betoging bij het Parlement tegen de onderdrukking en arrestaties in Iran.
 • Op 23 mei zijn twee demonstraties georganiseerd, die tegelijkertijd in Den Haag en op het Leidse Plein in Amsterdam plaatsvonden naar aanleiding van de arrestatie van journalisten, tegen het medicijnen embargo op Kamp Liberty in Irak en met de eis dat de bewoners van Kamp Liberty de benodigde medische zorg en aandacht krijgen.
 • Op 8 augustus is een grote demonstratie georganiseerd bij de Tweede Kamer in Den Haag uit protest tegen en ter veroordeling van een aanval op Kamp Liberty. Ook een doel was het mobiliseren van de publieke opinie om een dergelijke aanval in de toekomst te voorkomen.
 • Op 18 oktober was er een bijeenkomst in ons kantoor in Den Haag, waaraan 70 mensen hebben deelgenomen.
 • Op 30 oktober was er een demonstratie bij de Irakese ambassade in Den Haag naar aanleiding van de aanval op Iraanse vluchtelingen in Kamp Liberty en om het publiek er op te attenderen dat de bewoners van Camp Liberty beschermd dienen te worden.
 • Op 7 november is een openbare bijeenkomst georganiseerd rondom Kamp Liberty en is gediscussieerd over de wijze waarop we de Liberty vluchtelingen kunnen helpen.
 • Op 26 november was er een demonstratie en een boekenstand in Den Haag, waarbij Iraniërs en Nederlanders zich samen hebben gemanifesteerd.
 • Op 24 december hebben we Kerstmis gevierd met onze Nederlandse buren in ons kantoor in Den Haag.
 1. Toekomstplannen van de stichting.
 • We blijven de boodschap van de slachtoffers van het regime overbrengen en de mensenrechten schendingen in Iran aan de kaak stellen op alle mogelijke manieren.
 • We blijven demonstreren om het lot van de politieke gevangenen in Iran onder de aandacht van het publiek te brengen.
 • We zullen, zo veel als voor ons mogelijk is, wekelijkse demonstraties blijven organiseren.
 • We zullen de mensenrechten schendingen in Iran zo veel als mogelijk documenteren en in de publieke opinie inbrengen.
 • We zullen ons het lot van de Iraanse asielzoekers aantrekken en proberen hen zoveel mogelijk te helpen.

Financiële verantwoording

Financieel beheer is een van de randvoorwaarden voor stichting steun mensenrechten stop maatschappelijk geweld in 2014 geweest. Uitgangspunten voor het financieel beheer zijn transparantie, verantwoording en verantwoordelijkheid en zorg voor continuïteit. Het financieel beleid van de stichting steun mensenrechten stop maatschappelijke geweld bestaat uit vrijwillige giften en hulp van mensen.

Stichting Steun mensenrechten

Balans per 31 december 2016

31-dec-16 31-dec-15
Materiale vaste Activa 3000,00 850,00
vorderingen 0,00 0.00
Liquide middelen 3.325,89 17.169,58
Totaal 6.325,89 18019,58
Passiva
Eigen vermogen -15.424,11 -23948,91
Kortlopende schulden 21.750,00 34.868,49
6.325,89 10.919,58
Resultaatrekening over: 2016 2015
Ontvangsten
Ontvangen Giften Donaties en interesse 109.424,15 103.472,56
Overige baten 0,00 0,00
Totaal  109.424,15 103.472,56
Lasten
Internationale bijeenkomsten 24.085,00 26.933,62
Nationale bijeenkomsten 25.468,10 25.949,08
Demonstraties en Acties 13.281,32 12.523
Mediavoorlichtinge mailing 5.000,21 7.402,55
Totaal besteed aan doelstelling 67.834,63 72.808,25
Kosten eigen werving 11.430,32 4.470,96
Overige uitgaven 0,00 0,00
Totaal besteed aan fondswerving 11.430,32 4.470,96
Kosten beheer en administratie
Huisvestingskosten 15.690,52 15.801,98
Afchrijvingen 850,00 0,00
Beheerkosten 2.522,93 2.635,38
Vervoerkosten vrijwilligers 1.895,80 4.506,95
Fianaciele baten en lasten 675,15 731,48
21.634,40 23.675,79
Bijzondere baten en lasten  0,00  0,00
Resultaat Stichtingsjaar 8.524,80 2.517,56