Naam ANBI : Stichting steun mensenrechten, Stop maatschappelijke geweld
KVK: 34309629
Rsin/Fiscaal nummer: 819811403

Post adres: Postbus 13482, 2501EL Den Haag
Bezoekadres: Soesterbergstraat 125, 2546 XP Den Haag
Telefoon: 0703470136
E-mail: steun.mensen.rechten@gmail.com
Website: www.steunmensenrechten.nl

Bankgegevens:
Incassant ID: NL94ZZZ343096290000
Rabobank: NL68RABO0139241264
ING Bank: NL61INGB0005827555

De bestuur instelling:
Onze bestuurssamenstelling is een voorzitter, secretaresse en. penningmeester.
Adressen zijn bij de stichting bekend.
Bestuursleden hebben gezamenlijke bevoegdheid.
Als Publicatie van de namen van bestuurders voor hen en of familieleden van hun veiligheidsrisico vormt, kan ontheffing worden verleent door de belastingsdienst.
Daarvoor heeft belastingdienst een ontheffing aan de stichting verleend.

Het beleidsplan:
Afgelopen jaar heeft het bestuur elk kwartaal vergadering gehouden op haar kantoor in Den Haag,
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van stichting.
Na afloop van boekjaar 2014 is de balans vastgesteld en zijn besluiten genomen naar aanleiding van de uitgaven en inkomsten.
Onze bestuursleden zijn in verschillende periodes door oproep door de secretaris bijeen gekomen om te beslissen over te voeren acties naar aanleiding van gebeurtenissen in Iran.

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden, Zij hebben wel recht op vergoeding van de door de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling:
De Stichting heeft als doel: Het bevorderen van (inter) nationale hulp en samenwerking voor het realiseren van de Conventie van Mensenrechten van de Verenigde Naties” in Iran.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door hulpverlening aan de slachtoffers van diverse maatschappelijke misstanden in de samenleving van Iran. Alsmede de bekendmaking van deze schendingen van de mensenrechten door middel van het voorbereiden en organiseren van demonstraties, bijeenkomsten, conferenties, seminars en symposia. En ook met behulp van het publiceren, drukken en verspreiden van boeken, tijdschriften, bulletins en brochures. Tenslotte streven wij na samenwerking met andere (inter) nationale organisaties, die eenzelfde doel beogen
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

Een verslag van de activiteiten van onze stichting in 2015

Groeiende protest in Iran

Het jaarverslag

 1. Het opzetten van wekelijkse acties – straat tentoonstellingen – Informatiekraam
 2. Campagne voor solidariteit met slachtoffers van de mensenrechtenschendingen en protest tegen de doodstraf
 3. Iraanse vluchtelingen in Kamp Liberty in Irak
 4. Grote demonstraties en bijeenkomsten
 5. Internationale activiteiten
 6. Externe samenwerking
 7. Culturele activiteiten van de Stichting

Verdere activiteiten in 2015

Toekomstplannen van de stichting

 

Een verslag van de activiteiten van onze stichting in 2015

Voorwoord

In 1979 Kwamen Iraniërs in opstand tegen de dictator, de Shah voor meer vrijheid en democratie. In de afgelopen 37 jaar na de revolutie heeft Iran te maken met enorme mensenrechtenschendingen waaronder onmenselijke martelpraktijken en executies. Vele honderdduizenden families worden getroffen door de wreedheden van het regime en het verliezen van hun dierbaren.
Het Iraanse regime gaat nog steeds door met toenemende brute onderdrukking. Momenteel worden enkele executies per dag uitgevoerd en martelen is aan de orde van de dag. De slachtoffers bestaan uit; vrouwen, jongeren, leraren, (politiek)activisten, journalisten en uit alle gelederen van de samenleving.

Christenen (vooral Armeniërs), Bahai’s en Soennieten moslims (veelal Koerden en Balutschis) en natuurlijk niet gelovigen zijn meer en meer het doelwit geworden van het regime in Tehran.

Het resultaat van bijna vier decennia heerschappij van een religieuze fascistische dictatuur is voor Iran, maar ook steeds meer, voor de regio rampzalig geweest. De situatie worden duidelijker als men weet dat er miljoenen werklozen zijn, miljoenen drugsverslaafden en vele duizenden alleen in de hoofdstad, Teheran leven op straat.

Het is niet voor niets dat dit regime voor 62 keer door de VN voor mensenrechtenschendingen veroordeeld is. Ahmad Shaheed, Speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechten situatie in Iran, bericht over gruwelijke praktijken zoals marteling, steniging, amputatie van ledematen, willekeurige arrestatie en executie van minderjarigen. Het Iraanse regime weigert Ahmad Shaheed het land toe te laten zodat hij de situatie ter plekke kan onderzoeken.

In 2015 heeft het regime 1000 mensen geëxecuteerd waaronder velen die als minderjarig een delict hadden begaan. De executiegolf onder Rouhani gaat nog steeds onverminderd door. Momenteel wachten er vele minderjarigen in een dodencel op hun lot.

In de wetgeving van de Mollahs in Iran houden ze meisjes vanaf 9 jaar en jongens vanaf 15 jaar verantwoordelijk voor hun daden en delicten. Zo leven er vele minderjarigen in de gevangenis met de wetenschap dat ze bij hun 18de verjaardag worden opgehangen.

Groeiende protest in Iran

Ondanks het schrikbewind van de mollahs groeien de protesten. Er hebben duizenden protestacties plaatsgevonden verspreid over vele steden en provincies. ER zijn dagen waarop tot 150 protestacties plaatsvinden. Er zijn vrouwen, Jongeren, werknemers, studenten, leraren en verpleegkundigen die in actie komen maar ook (religieuze) minderheden. Ondanks represailles die daarop volgen gaan de protesten door. Het regime doet er alles aan om het nieuws over groeiende protesten de buitenwereld niet bereiken. Ondanks dat kunnen we veel horen over het groeiende verzet tegen regime van mollahs. Inmiddels geven sommige bekende namen wel een gezicht aan die protesten, zoals mensenrechten advocaat Abdollfatah Soltani, of zijn collega Nasrin Sotoudeh of Mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi.

De stichting Steun Mensenrechten, Stop maatschappelijk Geweld doet haar best deze misstanden in Iran wereldkundig te maken en vraagt aandacht voor die individuele gevallen die het slachtoffer dreigen te worden van het regime.

Vrijwel wekelijks organiseert zij demonstraties (meest in Den Haag), symposia met internationale sprekers en culturele bijeenkomsten in Nederland.

Behalve deelname aan internationale manifestaties en symposia organiseert de stichting bijeenkomsten in Nederland: Vrouwendag; de dag tegen de doodstraf; Perzisch nieuwjaar en gedenkdiensten voor slachtoffers en medestanders.

Wat betreft de toekomst zal de stichting haar activiteiten voortzetten, en doorgaan tot woorden als vrijheid en democratie werkelijk gestalte krijgen in de Iraanse samenleving.

Het jaarverslag

Activiteiten van de stichting:  

1.     Het opzetten van wekelijkse acties – straat tentoonstellingen – Informatiekraam

Doel: aan de kaak stellen van de misdaden van het regime, handtekeningen verzamelen en petities tegen de onderdrukking. Inroepen van hulp en bemoeienis van de internationale organisaties die op het gebied van mensenrechten actief zijn, met de situatie van de bewoners van de kamp Liberty in Irak.

Onze stichting heeft in 2015 in Amsterdam en Den Haag 73 acties georganiseerd.

Acties tegen de arrestatie van de bekende mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh, een maatschappelijke activist die vele internationale prijzen heeft gewonnen zoals Sakharov-Prijs van het Europees Parlement. Onze acties heeft haar bijdrage geleverd aan een brede internationale golf van protesten tegen haar arrestatie die uiteindelijk tot haar vrijlating heeft geleid.

Organiseren van acties om een stem te geven aan protestacties van de leraren en verpleegkundigen in Iran. In 2015 zijn leeraren in Iran de straat opgegaan nadat ze maanden niet werden betaald. Het regime sloeg hard terug en er werden vele van hem opgepakt en vastgezet. In onze acties in Nederland vroegen we aandacht voor de situatie van leraren en diegene die werden gearresteerd.

Acties tegen de onderdrukking en onrechten tegen de religieuze en etnische minderheden. Tijdens de regering van Rouhani is de situatie van minderheden verergert. Minderheden missen soms hun fundamentele (mensen)rechten in Iran.

Een ander onderwerp voor acties was de wrede zuuraanvallen tegen de Iraanse vrouwen. Wij hebben door onze acties deze onmenselijke en barbaarse daad die door de knokploegen van het regime ingezet als pressiemiddel tegen vrouwen met klem veroordeeld

Voor Reyhaneh Jabbari hebben we ook verschillende acties georganiseerd. Onze acties om haar van de doodstraf te redden mochten niet baten. Daarna hebben we acties gevoerd om de executie van haar te veroordelen. Reyhaneh Jabbari had overduidelijk geen eerlijk proces gehad. Ze moest zichzelf verdedigen tegen aanranding door een ex veiligheidsdienstagent die tot zijn dood heeft geleid.

2.     Campagne voor solidariteit met slachtoffers van de mensenrechtenschendingen en protest tegen de doodstraf

Onze vrijwilligers hebben in 2015 een langdurige campagne gevoerd om de stem van slachtoffers van de mensenrechtenschendingen in Iran bij het Nederlandse publiek te brengen. Gedurende 208 dagen in vele steden in Nederland zijn er duizenden directe contacten gelegd en aan de hand van informatie van betrouwbare bronnen de situatie in Iran aan hen uitgelegd waarbij ze om hulp en steun zijn gevraagd.

Tijdens deze campagne hebben we duizenden flyers, (nieuws)brief, boek e.d. zowel drukwerk als digitaal verspreid.

3.     Iraanse vluchtelingen in Kamp Liberty in Irak

Bewoners van Kamp Liberty zijn mensenrechtenactivisten die als tegenstanders van het regime in Iran in deze kamp zijn beland. Een kamp die diverse keren aangevallen is door het Iraanse regime en haar handlangers in Irak. Iraakse regering heeft in samenwerking met Iraans regime het Kamp langdurig omsingeld en aanvoer van medicijnen en voedsel is tegengehouden.

De laatste aanval op de kamp Liberty tot zover heeft op 19 oktober 2015 plaatsgevonden. Tijdens deze aanval zijn er 80 raketten afgevoerd door milities die onder leiding van het Iraanse regime staan. Er zijn 24 mensen dodelijk getroffen en er honderden gewond geraakt. Naar aanleiding van deze laffe daad heeft onze stichting een actie gevoerd gedurende vijf dagen tegenover het Parlementsgebouw in Den Haag om tegen deze misdaad te protesteren en aandacht van de politici erop te vestigen.

4.     Grote demonstraties en bijeenkomsten

Naar aanleiding van de internationale dag tegen de doodstraf hebben we een demonstratie georganiseerd tegenover het Vredespaleis in Den Haag waarin honderden Iraniërs en Nederlandse sympathisanten hebben deelgenomen. Aan het begin van de demonstratie hebben de vertegenwoordigers van enkele stichtingen van vrouwen, jongeren en kunst en cultuur het publiek toegesproken. De demonstratie is afgesloten met een tocht naar de Iraakse ambassade om de veiligheid van de bewoners van Kamp Liberty te eisen.

Demonstratie ter gelegenheid van herdenking van massamoord op politieke gevangenen in 1988 door het Iraanse regime Iran. In 1988 heeft Het regime in Iran zo’n 30.000 gevangenen geëxecuteerd terwijl het meest van hen zijn ‘straf’ had uitgezeten.

Op 28 februari 2015 is Andranik Asatourian, een van grootste Iraanse componisten in ballingschap overleden. Ter ere van hem heeft onze stichting en herdenking ceremonie georganiseerd waarin we stil stonden bij zijn inzet voor en betrokkenheid bij mensenrechtenissues. Tijdens deze bijeenkomst hebben enkele nabestaanden van de slachtoffers van Iraans regime het aanwezige publiek toegesproken.

Deze bijeenkomst hebben we gefilmd en aan de Iranian TV in ballingschap aangeboden. Deze film is voor Iran uitgezonden en waarop wij er veel positieve reactie op vanuit Iran hebben gehad.

 

5.     Internationale activiteiten

Op 10 oktober, internationale dag tegen de doodstraf heeft onze stichting met enkele tientallen sympathisanten deelgenomen aan een grote bijeenkomst in Parijs waar Gilbert Mitterrand, de zoon van François Mitterrand, Rama Yade ex-minister voor de mensenrechten in Frankrijk en de dochter van wijlen Nelson Mandela de kwestie rondom doodstraf hebben besproken. Daarnaast is de mensenrechten situatie in Iran aan de orde gekomen en worden er internationale mensenrechtenorganisaties opgeroepen om meer aandacht te besteden aan de situatie in Iran en een einde aan de executies te eisen. Vervolgens hebben enkele jongeren die de Iraanse gevangenissen waren ontvlucht, hun ervaringen van de Iraanse gevangenissen met de aanwezigen gedeeld.

In 2015 hebben wij in diverse mensenrechtenconferenties deelgenomen. Zo zijn we aanwezig geweest in een bijeenkomst ter gelegenheid van de internationale vrouwendag. Deelnemers hebben de situatie van vrouwen in Iran besproken en onder de aandacht gebracht. Wij hebben dit evenement gefilmd en de film aangeboden aan de Iranian TV in ballingschap. Op deze manier porberen we onze doelen en activiteiten in Iran onder de aandacht brengen.

6.     Externe samenwerking

Verder hebben wij 15 bijeenkomsten georganiseerd om de samenwerking met de andere stichtingen die actief zijn op de thema mensenrechten, te verbeteren. We hebben besproken hoe we onze activiteiten met elkaar beter kunnen afstemmen en samen de slachtoffers van Iraanse regime helpen.

7.     Culturele activiteiten van de Stichting

In het kader van het verbreden en onderhouden van onze contacten organiseren we diverse culturele activiteiten. In deze activiteiten bieden we ook de gelegenheid voor contact tussen Iraniërs en Nederlandse geïnteresseerden.

In een bijeenkomst hebben we 200 Iraanse families bijeengebracht vanuit verschillende etnische, religieuze en sociale achtergronden. We konden hun hulp organiseren rond de campagnes voor mensenrechten situatie in Iran en hun bereidheid om hulp te bieden aan zwakken en behoeftigen.

17 maart hebben we Iraanse eindejaar ‘vuurfeest’ Chahar Shanbe Souri) gevierd in Almere waar meer dan honderd mensen bij elkaar zijn gekomen.

Een evenement om de Iraanse jaarwisseling te vieren, in een zaal in Baarn.

 

Verdere activiteiten in 2015

 • 4 April hebben we een demonstratie georganiseerd om de aanval in opdracht van het Iraanse regime op Kamp Liberty te veroordelen.
 • We hebben een demonstratie georganiseerd op 8 april om het nieuwe golf van arrestatie en executies van jongeren in Iran te veroordelen.11 april gingen we naar het Plein voor het Nederlandse Parlement om te protesteren tegen de arrestatie van een mensenrechtenactivist die in kamp Liberty woont door de Iraakse krachten.
 • 18 april opnieuw een demonstratie tegen de arrestaties en onderdrukking in Iran.
 • 23 mei, twee demonstraties tegelijk in Den Haag en Amsterdam voor solidariteit met de bewoners van Kamp Liberty en protest tegen de arrestatie van journalisten in Iran en veroordelen van de verschrikkelijke zuuraanvallen door het regime op vrouwen in Iran
 • 13 juni hebben we met een grote groep van onze vrijwilligers deelgenomen aan een massa bijeenkomst over vrijheid en democratie in Iran en veiligheid voor de kamp Liberty, waar meer dan honderdduizend mensen waaronder vele mensenrechtenorganisaties en westerse (oud) politici en regeringsleiders waren bijeengekomen.
 • 24 juni een protestactie in Amsterdam om aandacht te vestigen op het groeiende aantal executies in Iran en arrestatie van journalisten en om meer veiligheid van de bewoners van Kamp Liberty te eisen.
 • 25 juli een protestactie bij de Iraakse ambassade tegen de opgelegde beperkingen op Kamp Liberty zoals belemmeringen op toevoer van brandstof, voedsel en medicijnen.
 • 8 augustus een demonstratie bij het Nederlandse Parlement.om te protesteren tegen het aanval op Kamp Liberty en aandacht van de politici vragen hoe een dergelijk aanval in de toekomst voorkomen kan worden.
 • Vier groten bijeenkomst is georganiseerd tussen 15 t/m 31 augustus in Den Haag, Amsterdam, Zwolle en Almere om alle slachtoffers die tijdens regime van Shah en dit regime zijn gevallen te herdenken.
 • 18 oktober hebben we een bijeenkomst over mensenrechten georganiseerd in onze kantoor waar 70 mensen daaraan hebben deelgenomen.
 • 7 november een openbare bijeenkomst over Kamp Liberty en over hoe wij de bewoners kunnen helpen.
 • 14 november deelname aan de demonstratie voor de Franse ambassade in Den Haag vanwege terroristisch aanval in Parijs.
 • 21 november een demonstratie in Amsterdam.

Toekomstplannen van de stichting

 • Organiseren van hulp, bijeenkomsten en demonstraties ter ondersteuning en bescherming voor de bewoners van Kamp Liberty
 • Politieke gevangene een stem geven en ze in beeld te krijgen en te behouden.
 • Organiseren van wekelijkse acties
 • Onthullen van de mensenrechtenschendingen in Iran c.q. openbaar maken van de informatie over de mensenrechtensituatie in Iran.

 

Financiële verantwoording

Financieel beheer is een van de randvoorwaarden voor stichting steun mensenrechten stop maatschappelijk geweld in 2014 geweest. Uitgangspunten voor het financieel beheer zijn transparantie, verantwoording en verantwoordelijkheid en zorg voor continuïteit. Het financieel beleid van de stichting steun mensenrechten stop maatschappelijke geweld bestaat uit vrijwillige giften en hulp van mensen.

Stichting Steun mensenrechten

Balans per 31 december 2015

 

31-dec-15 31-dec-14
Materiale vaste Activa 850 0
vorderingen 0.00 0.00
Liquide middelen 17.169,58 4.344,17
Totaal 18019,58 4.344,17
Passiva
Eigen vermogen -23948,91 -26.466,47
Kortlopende schulden 34.868,49 23.710,64
10.919,58 2.755,83
Resultaatrekening over: 2015 2014
Ontvangsten
Ontvangen Giften Donaties en intresse 103.472,56 51.950,94
Overige Baten 0 0
Totaal  103.472,56 51.950,94
Lasten
Internationale bijeenkomsten 26.933,62 15.450,94
Nationale bijeenkomsten 25.949,08 12.100,70
Demonstraties en Acties 12.523 10652,53
Mediavoorlichtinge mailing 7.402,55 4328,85
totaal besteed aan doelstelling 72.808,25 42.533,02
kosten eigen werving 4.470,96 3.237,74
Overige uitgaven 0 0
Totaal besteed aan fondswerving 4.470,96 3.237,74
Kosten beheer en administratie
Huisvestingskosten 15.801,98 16.270,36
afchrijvingen 0 0
Beheerkosten 2.635,38 3.303,83
vervoerkosten vrijwilligers 4.506,95 2.586,46
Fianaciele baten en lasten 731,48 548,51
23.675,79 22.709,26
Bijzondere baten en lasten 0 0
Resultaat Stichtingsjaar 2.517,56 -16.529,08