Van Hamideh Taati – 10 okt 2019 – Het Iraanse regime geniet de twijfelachtige eer recordhouder terdoodbrenging (per hoofd) te zijn in de wereld.Dat geldt ook waar het gaat om executies van minderjarigen.Ook vrouwen zijn slachtoffer van terechtstelling : alleen al sinds mei-juni zijn er negen vrouwen terechtgesteld.

Vanaf Hassan’s Rouhani’s aantrede als president zijn er minstens 3800 mensen omgebracht.
In feite deed Rouhani ,als wetgever, al in 1980 een oproep om “dissidenten” publiekelijk op te hangen om als voorbeeld te dienen.
“Samenzweerders dienden opgehangen te worden tijdens het Vrijdaggebed in het zicht van de mensen. Zo heeft het de grootste impact “aldus Rouhani in een parlementszitting op13 juli 1980..

De executies in Iran zijn gedurende dit jaar onverminderd doorgegaan .
De Iraanse Mensenrechten Monitor ( Iran-HRM) vermeldt dat minstens 199 mensen in Iran tot nu toe (2019) terechtgesteld zijn.
Volgens de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties aangaande de Mensenrechten in Iran Javaid Rehman,hebben de Iraanse autoriteiten het afgelopen jaar minstens 6 minderjarige veroordeelden opgehangen.

In tegenstelling tot wat staat geschreven in het Handvest van de Rechten van de Burger van het regime, hebben de Iraniërs geen recht op leven
Momenteel is onder de zeer strenge wetten van de Mullahs de doodstraf toegestaan voor meisjes vanaf 9 jaar en bij jongens vanaf de leeftijd van 15 jaar.
Nu houdt men de veroordeelden veelal vast in de gevangenis tot zij achttien worden om ze dan vervolgens te executeren.

De doodstraf vooral bedoeld als wapen tegen de Oppositie groepen.

Sinds 1981 heeft Iran’s regime ongeveer 120.000 tegenstanders omgebracht.voornamelijk activisten die tot de belangrijkste oppositiepartij behoorden
Zo werden in 1988 zo’n 30.000 politieke gevangenen naar willekeur binnen een paar maanden geëxecuteerd, hiermee gevolg gevend aan een fatwa van Khomeini.
De oppositie groepen hebben de namen van ruim 5000 van hen gepubliceerd.
De daders van deze misdaden tegen de mensheid maken nog steeds deel uit van de regering , geheel ongestraft.

Eerder dit jaar stelde de Hoogste Leider van het regime van Iran Ebrahim Rasi aan als Hoofd van Justitie van het land. Deze laatste heeft indertijd in zo’n Doodscommissie in Teheran gezeten.
En in 2018 stelde Rouhani Alireza Avaei , voormalig lid van de Doodscommissie in Dezful aan als Minister van Justitie.

28 Augustus 2019 deed Amnesty international een herhaalde oproep aan de V.N.tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de massaslachting van politieke gevangenen in Iran in !988.Er is een groot aantal getuigenissen van deze moorden voorhanden.

Asma Jahangir, de vorige Speciale Rapporteur inzake Iran, van de V.N. bracht de massamoord uit 1988 onder de aandacht van de Algemene Vergadering van de V.N op 25 oktober 2017 aldus:”De families van de slachtoffers hebben recht op herstel en genezing, het recht de ware toedracht van wat er destijds gebeurd is ,wat het lot was van de slachtoffers,te vernemen zonder zelf gevaar voor represailles te lopen. Daarom herhaal ik mijn oproep aan de Overheid om ervoor te zorgen dat er een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de betreffende gebeurtenissen ingesteld wordt.

De Iraanse H.R.M.bracht 8 oktober 2019 een vernieuwd rapport uit omtrent de massamoord. Conclusie hierbij was: dat de tijd gekomen is voor de internationale gemeenschap haar 30 jaren lange stilte t.a.v.de massamoord van 1988 te verbreken en daarmee een einde te maken aan de straffeloosheid van de religieuze leiders van het Iraanse regime.

De Iraanse Verzetsbeweging verklaarde al jaren geleden dat ze oproept tot afschaffing van de doodstraf en het beëindigen van martelingen en alle andere soorten van rechtsmisbruik.

“Ons plan voor de toekomst is een eind te maken aan de religieuze verordeningen van de Mullahs. We verwerpen de onmenselijke straf- en andere abusieve wetten van dit regime.Wij beschouwen de wet van Retributie (vergelding) onmenselijk”.

“Ons plan is : de oprichting van een onafhankelijke, dynamische en vrije rechterlijke macht “.