Naam ANBI : Stichting steun mensenrechten, Stop maatschappelijke geweld
KVK: 34309629
Rsin/Fiscaal nummer: 819811403

Post adres: Postbus 13482, 2501EL Den Haag
Bezoekadres: Soesterbergstraat 125, 2546 XP Den Haag
Telefoon: 0703470136
E-mail: steun.mensen.rechten@gmail.com
Website: www.steunmensenrechten.nl

Bankgegevens:
Incassant ID: NL94ZZZ343096290000
Rabobank: NL68RABO0139241264
ING Bank: NL61INGB0005827555

De bestuur instelling:
Onze bestuurssamenstelling is een voorzitter, secretaresse en. penningmeester.
Adressen zijn bij de stichting bekend.
Bestuursleden hebben gezamenlijke bevoegdheid.
Als Publicatie van de namen van bestuurders voor hen en of familieleden van hun veiligheidsrisico vormt, kan ontheffing worden verleent door de belastingsdienst.
Daarvoor heeft belastingdienst een ontheffing aan de stichting verleend.

Het beleidsplan:
Afgelopen jaar heeft het bestuur elk kwartaal vergadering gehouden op haar kantoor in Den Haag,
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van stichting.
Na afloop van boekjaar 2014 is de balans vastgesteld en zijn besluiten genomen naar aanleiding van de uitgaven en inkomsten.
Onze bestuursleden zijn in verschillende periodes door oproep door de secretaris bijeen gekomen om te beslissen over te voeren acties naar aanleiding van gebeurtenissen in Iran.

Het beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden, Zij hebben wel recht op vergoeding van de door de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling:
De Stichting heeft als doel: Het bevorderen van (inter) nationale hulp en samenwerking voor het realiseren van de Conventie van Mensenrechten van de Verenigde Naties” in Iran.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door hulpverlening aan de slachtoffers van diverse maatschappelijke misstanden in de samenleving van Iran. Alsmede de bekendmaking van deze schendingen van de mensenrechten door middel van het voorbereiden en organiseren van demonstraties, bijeenkomsten, conferenties, seminars en symposia. En ook met behulp van het publiceren, drukken en verspreiden van boeken, tijdschriften, bulletins en brochures. Tenslotte streven wij na samenwerking met andere (inter) nationale organisaties, die eenzelfde doel beogen
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Situatie in grote lijnen:
De situatie van mensenrechten, nadat Rouhani als president van theocratische regime van Iran verkozen werd, is zich steeds meer verergerd. Er is meer dan 750 mensen geëxecuteerd, waaronder 8 minderjarigen. De vrouwen werden met zuur aangevallen, omdat ze niet aan de kledingvoorschriften van het regime voldeden. Dat was een nieuwe onmenselijke misdaad om de vrouwen meer en meer onder druk te zetten. De protest acties van studenten en docenten werden bruut onderdrukt. Gevangenen die in hongerstaking waren, werden aangevallen en geslagen. Etnische en religieuze minderheden, waaronder Bahaís, soennieten, joden en christenen werden opgepakt, mishandeld en onderdrukt. Wegens verkeerde economische beleidsvoering van het regime verkeren veel mensen onder armoede grens.
Wegens gebrek aan medische voorzieningen en medische nalatigheid in Camp Liberty hebben 25 personen om het leven gekomen. 5 gewonden en zieke personen kwamen tevens in Albanië om het leven, omdat hun verplaatsing naar buiten Irak werd belemmerd. Het regime van Mullahs werd dit jaar voor de 61e keer wegens mensenrechtenschendingen in de VN veroordeeld.

Onze activiteiten:
1-    Wij als een mensenrechten vereniging hebben geprobeerd op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de schendingen van de rechten van de mens in Iran, zodat we op tijd een maatregel en actie zouden kunnen ondernemen.
2-    Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Iran, hebben wij meer dan 80 protest acties tegen het fundamentalistische regime in Iran in Den Haag gehouden. Wij hebben meer dan 17 zittingen in het kantoor van onze vereniging of in een kerk gehouden om aandacht te vragen voor de executie van meer dan 750 mensen in Iran. Tevens hebben we zittingen gehad ter veroordeling van steniging en mes- en zuuraanval op vrouwen en of aanvallen op de gevangenen die in hongerstaking waren.
3-    Ter herdenking van de executie van 30000 politieke gevangenen in Iran hebben we een bijeenkomst gehouden. We zijn aan bijeenkomst van de Iraniërs in Berlijn op de internationale vrouwendag deelgenomen. Hiermee hebben wij de internationale mensenrechten organisaties hebben gevraagd om het Iraanse regime onder druk te zetten en een effectieve maatregen tegen de misdaden van het regime te ondernemen.
4-    Wij hebben demonstraties gehouden tegen de etnische en religieuze onderdrukkingen in Iran en daarbij hebben wij contact genomen met de Nederlandse en niet Nederlandse persoonlijkheden in de andere delen van de wereld. Hierbij hebben wij hun aandacht gevraagd voor de situatie van de mensenrechten, vrouwenrechten, de rechten van de religieuze minderheden, politieke gevangenen, advocaten, kunstenaars, journalisten en al diegenen die onder tirannie van mullahs onderdrukt zijn.
5-    Onze supporters hebben tijdens de uitgebreide campagnes in heel Nederland allerlei acties op de straten gevoerd, zoals verspreiden van brochures, praten met de mensen op straten om aandacht te vragen voor de mensenrechten situatie in Iran.
6-    Wij hebben deelgenomen aan de grootste jaarlijkse bijeenkomst van Iraniërs in Parijs. De reden van onze deelnam was het aandacht vragen van de internationale mensenrechten organisaties voor de schrijnende situaties in Iran, zodat ze druk uitoefenen op het regime van mullahs.
7-    Wij hebben door e-mails en brieven aan de mensenrechten organisaties te sturen hun aandacht gevraagd voor de situatie van de Iraanse vluchtelingen in Irak en gevangenen in Iran.
8-    Wij hebben in de loop van het afgelopen jaar feestelijke programma’s voor Iraniërs en onze Nederlandse vrienden georganiseerd. De gelegenheden waren de Iraanse nationale feesten zoals Yalda feest, Norooz feest, Vuurspring feest, maar ook Kerstmis feest en nieuw jaar feest.
9-    De vluchtelingen die zich onder druk voelen en op het moment zich niet gemakkelijk voelen kunnen naar onze kantoor komen en advies vragen. Onze kantoor is altijd open en verwelkomt de mensen die binnentreden.
10-    Onze vereniging geeft allerlei trainingen en opleidingen, zoals computer training, geschiedenis les, Engelse en Perzische opleiding, decoratieve kunsten training voor vluchtelingen. Onze vereniging probeert de Iraanse gemeenschap in ballingschap rond het mensenrechten thema te verenigen. Zo te beschreven is onze vereniging op diverse gebieden actief. We brengen de mensenrechten situatie in Iran onder de aandacht en zo proberen we de mensenlevens te redden.

 

PASSIVA:
Eigen vermogen -26.466,47 -2.837,39
Kortlopende schulden 23.710,64 4.200,00
-2.755,83 1.362,61
Resultaatrekening over: 2014 2013
Ontvangsten
Ontvangen giften, donaties en intrest 51950,94 68.179,83
Besteed rechstreeks aan projecten en activiteiten 42533,02 32.663,46
9.417,92 35.516,37
Uitgaven
eigen fondswervingskosten 3.237,74
Huisvestingskosten 16.270,36 15.729,18
Afschrijven 0.0 0.0
Beheerkosten 3.303,83 11.311,17
vrijwilligerskosten 2,586,46 2.208,92
Financiële baten en lasten 548,61 894,92
Bijzondere baten en lasten 0.0 0.0
25.947,50 30.144,19
Resultaat stichting jaar -16.529,08 5.372,31